Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.01.2018 uchwała Nr 3/58/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-077/16 Szczegóły
Akty prawne 30.01.2018 uchwała Nr 3/57/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-077/16 Szczegóły
Akty prawne 29.01.2018 uchwała Nr 4/83/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Inowrocławia i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Szczegóły
Akty prawne 29.01.2018 uchwała Nr 4/82/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Grudziądza i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Szczegóły
Akty prawne 29.01.2018 uchwała Nr 4/81/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1538C Przyłęki – Olimpin – Kobylarnia polegająca na budowie chodnika w Przyłękach Szczegóły
Akty prawne 29.01.2018 uchwała Nr 4/80/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 030607C Dubielno – Ciemniki – etap II Szczegóły
Akty prawne 29.01.2018 uchwała Nr 4/79/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie unieważnienia postępowania na usługę społeczną Szczegóły
Akty prawne 29.01.2018 uchwała Nr 4/78/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji za II półrocze 2017 r. na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego Szczegóły
Akty prawne 29.01.2018 uchwała Nr 4/77/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 29.01.2018 uchwała Nr 4/76/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie organizacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim naboru propozycji operacji na 2018 r. do realizacji w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 Szczegóły
Akty prawne 29.01.2018 uchwała Nr 4/75/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.10.03.02-IZ.00-04-147/17 Szczegóły
Akty prawne 29.01.2018 uchwała Nr 4/74/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-119/17 Szczegóły
Akty prawne 29.01.2018 uchwała Nr 4/73/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 29.01.2018 uchwała Nr 4/72/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 29.01.2018 uchwała Nr 4/71/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej przypadającej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu z tytułu udzielonej pożyczki Szczegóły
Akty prawne 29.01.2018 uchwała Nr 4/70/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2018 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 29.01.2018 uchwała Nr 4/69/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2018 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 29.01.2018 uchwała Nr 4/68/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2018 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 29.01.2018 uchwała Nr 4/67/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. Poszerzanie wiedzy i zainteresowań dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej poprzez realizację projektu plastycznego „Czarno-białe obrazy z życia bł. ks. S.W. Frelichowskiego” Szczegóły
Akty prawne 29.01.2018 uchwała Nr 4/66/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „Pajacyk uczy i bawi” Szczegóły