Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 26.03.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE ROZWOJU JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH WYDZIAŁU EDUKACJI I NADZORU W DEPARTAMENCIE EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 21/2018 Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 uchwała Nr 11/423/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2018 rok zadania pod nazwą „Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień, przy ul. Włocławskiej 233-235” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 uchwała Nr 11/422/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie ruchomych składników majątkowych Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 uchwała Nr 11/421/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (KOP ZIT) w ramach konkursu Nr RPKP.09.01.01-IZ.00-04-135/17 Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 uchwała Nr 11/420/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia limitów środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 uchwała Nr 11/419/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 uchwała Nr 11/418/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy we Włocławku na wydzierżawienie aktywów trwałych w drodze przetargu Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 uchwała Nr 11/417/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór w 2018 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej) Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 uchwała Nr 11/416/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 uchwała Nr 11/415/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds. realizacji e-projektów Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 uchwała Nr 11/414/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 uchwała Nr 11/413/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Karbowskiej w Brodnicy poprzez budowę chodnika na długości 165 mb Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 uchwała Nr 11/412/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Waganiec na lata 2016-2025 Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 uchwała Nr 10/408/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny strategicznej w ramach konkursu Nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-087/17 Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 uchwała Nr 10/407/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 uchwała Nr 10/406/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania na usługę społeczną Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 uchwała Nr 10/405/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-136/17 Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 uchwała Nr 10/404/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu – remonty” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 uchwała Nr 10/401/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przyznania nagród dla osób fizycznych za udział w XXIII Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 uchwała Nr 10/400/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 22/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły