Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.01.2018 uchwała Nr 4/97/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 30.01.2018 uchwała Nr 4/96/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 30.01.2018 uchwała Nr 4/93/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia konkursu dla dziennikarzy prasowych, internetowych, radiowych i telewizyjnych pod nazwą „Fundusze europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego” Szczegóły
Akty prawne 30.01.2018 uchwała Nr 4/92/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Kujawy+Pomorze – promocja potencjału gospodarczego regionu”, przygotowanego przez Departament Promocji w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 konkursu Nr RPKP.01.05.02-IZ.00-04-144/17, w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.2. Promocja gospodarcza regionu, Schemat: Projekty z zakresu wsparcia procesu umiędzynarodowienia oraz promocji gospodarczej regionu Szczegóły
Akty prawne 30.01.2018 uchwała Nr 4/91/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia procedur wdrażania Priorytetu 4 „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 30.01.2018 uchwała Nr 4/90/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 30.01.2018 uchwała Nr 4/89/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 30.01.2018 uchwała Nr 4/88/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 30.01.2018 uchwała Nr 4/87/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 30.01.2018 uchwała Nr 4/86/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. Zimowe ferie w świetlicy, dla dzieci i młodzieży ze wsi Pruskie Szczegóły
Akty prawne 30.01.2018 uchwała Nr 4/84/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Szczegóły
Akty prawne 30.01.2018 uchwała Nr 3/58/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-077/16 Szczegóły
Akty prawne 30.01.2018 uchwała Nr 3/57/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-077/16 Szczegóły
Akty prawne 29.01.2018 uchwała Nr 4/83/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Inowrocławia i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Szczegóły
Akty prawne 29.01.2018 uchwała Nr 4/82/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Grudziądza i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Szczegóły
Akty prawne 29.01.2018 uchwała Nr 4/81/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1538C Przyłęki – Olimpin – Kobylarnia polegająca na budowie chodnika w Przyłękach Szczegóły
Akty prawne 29.01.2018 uchwała Nr 4/80/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 030607C Dubielno – Ciemniki – etap II Szczegóły
Akty prawne 29.01.2018 uchwała Nr 4/79/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie unieważnienia postępowania na usługę społeczną Szczegóły
Akty prawne 29.01.2018 uchwała Nr 4/78/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji za II półrocze 2017 r. na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego Szczegóły
Akty prawne 29.01.2018 uchwała Nr 4/77/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Szczegóły