Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.12.2017 uchwała Nr 50/2271/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-148/17) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 27.12.2017 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW OBSŁUGI I ROZLICZEŃ ZESPOŁU TRANSPORTOWEGO W DEPARTAMENCIE ORGANIZACYJNYM – 68/2017 Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 uchwała Nr 50/2270/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Opisu Funkcji i Procedur instytucji realizujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 uchwała Nr 50/2269/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 uchwała Nr 50/2268/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania na usługę społeczną Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 uchwała Nr 50/2267/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 uchwała Nr 50/2266/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 uchwała Nr 50/2265/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Popołudniowy Punkt Konsultacyjny” Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 uchwała Nr 50/2264/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Lepiej zapobiegać niż leczyć” Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 uchwała Nr 50/2263/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2016 i 2017, które będą realizowane w latach 2016-2019 Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 uchwała Nr 50/2262/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2017 Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 uchwała Nr 50/2261/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy na zawarcie kolejnej umowy najmu aktywów trwałych z tym samym podmiotem Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 uchwała Nr 50/2260/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia limitów środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 uchwała Nr 50/2259/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia we Włocławku, ul. Bechiego 2, będącego w trwałym zarządzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 uchwała Nr 50/2258/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenia biurowego dla Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy” realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 uchwała Nr 50/2257/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Zakup nowej aparatury i sprzętu medycznego w Sanatorium Uzdrowiskowym ”Przy Tężni” w Inowrocławiu ul. Przy Stawku 12” realizowanego przez Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni” w Inowrocławiu s.p.z.o.z. Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 uchwała Nr 50/2256/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2017-2018 zadania pod nazwą „Zakup nowej aparatury i sprzętu medycznego w Sanatorium Uzdrowiskowym ”Przy Tężni” w Inowrocławiu ul. Przy Stawku 12” realizowanego przez Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni” w Inowrocławiu s.p.z.o.z. Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 uchwała Nr 50/2255/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb utworzenia „DUŻEJ SCENY” Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w budynku przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 uchwała Nr 50/2254/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2015-2017 zadania pod nazwą „Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb utworzenia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 uchwała Nr 50/2253/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb utworzenia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu Szczegóły