Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.07.2019 uchwała Nr 27/1198/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 120342C Głowińsk – Głowińsk Szczegóły
Akty prawne 29.07.2019 uchwała Nr 27/1197/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 080546C w miejscowości Niewierz na odcinku o długości 982,00 mb od skrzyżowania z drogą krajową nr 15 do granicy gminy Brodnica Szczegóły
Akty prawne 29.07.2019 uchwała Nr 27/1196/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa chodnika wzdłuż ulicy Biedronki w Zielonce, gmina Białe Błota Szczegóły
Akty prawne 29.07.2019 uchwała Nr 27/1195/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej nr 120414C Skrwilno – Mościska Szczegóły
Akty prawne 29.07.2019 uchwała Nr 27/1194/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 29.07.2019 uchwała Nr 27/1193/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącej byłą drogę wojewódzką nr 252, w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Jacewo – Marulewy Szczegóły
Akty prawne 29.07.2019 uchwała Nr 27/1192/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej – ul. Kazimierza Wielkiego w Świeciu wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągu i oświetlenia ulicznego Szczegóły
Akty prawne 29.07.2019 uchwała Nr 27/1191/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa DW nr 551 Strzyżawa – Unisław – Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Zelgno – Pluskowęsy Szczegóły
Akty prawne 29.07.2019 uchwała Nr 27/1190/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 060326C Lisewo – Pniewite, gmina Lisewo Szczegóły
Akty prawne 29.07.2019 uchwała Nr 27/1189/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa ul. Piaskowej w Lubiczu Górnym Szczegóły
Akty prawne 29.07.2019 uchwała Nr 27/1188/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Siedleckiej w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 29.07.2019 uchwała Nr 27/1187/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej Sicienko – Dąbrówka Nowa, gmina Sicienko Szczegóły
Akty prawne 29.07.2019 uchwała Nr 27/1186/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa dróg gminnych 040107C i 040108C w miejscowości Mokre, gmina Grudziądz Szczegóły
Akty prawne 29.07.2019 uchwała Nr 27/1185/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 59+025,64 do km 59+821,19 polegającej na budowie drogi dla rowerów Szczegóły
Akty prawne 29.07.2019 uchwała Nr 27/1184/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zasad i warunków wyboru Pośredników Finansowych Szczegóły
Akty prawne 29.07.2019 uchwała Nr 26/1183/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu” Szczegóły
Akty prawne 29.07.2019 uchwała Nr 26/1182/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu pn. „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego” Szczegóły
Akty prawne 29.07.2019 uchwała Nr 26/1181/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie procedur zlecania, realizacji i rozliczenia zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 29.07.2019 uchwała Nr 26/1180/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2019 rok zadania pod nazwą: „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku” Szczegóły
Akty prawne 29.07.2019 uchwała Nr 26/1179/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-286/19) Szczegóły