Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.02.2018 uchwała Nr 6/141/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa, budowa i przebudowa publicznego układu drogowego w rejonie ul. Fordońska – Inflancka – Pilicka w Bydgoszczy wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej Szczegóły
Akty prawne 08.02.2018 uchwała Nr 6/139/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Młyńskiej w Nakle nad Notecią wraz z budową nowego przepustu Szczegóły
Akty prawne 08.02.2018 uchwała Nr 6/138/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Wykonanie projektu ulicy Ustronie w Maksymilianowie, gmina Osielsko Szczegóły
Akty prawne 08.02.2018 uchwała Nr 6/137/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 190618 C Kazanie-Turowo, dł. ok 1850 mb Szczegóły
Akty prawne 08.02.2018 uchwała Nr 6/136/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa ul. Kolonia w Jarużynie, gmina Osielsko Szczegóły
Akty prawne 08.02.2018 uchwała Nr 6/135/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 190694 C Dobierzyn (Przydatki), dł. ok 960 mb Szczegóły
Akty prawne 08.02.2018 uchwała Nr 6/134/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg powiatowych nowych numerów Szczegóły
Akty prawne 08.02.2018 uchwała Nr 5/133/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-092/17 Szczegóły
Akty prawne 08.02.2018 uchwała Nr 5/132/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres umocowania udzielonego likwidatorowi Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w likwidacji Szczegóły
Akty prawne 08.02.2018 uchwała Nr 5/131/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-067/16 Szczegóły
Akty prawne 08.02.2018 uchwała Nr 5/130/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym na 2018 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 08.02.2018 uchwała Nr 5/129/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów oraz listy rezerwowej stypendystów projektu pt. „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.3 Pomoc stypendialna, Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych Szczegóły
Akty prawne 08.02.2018 uchwała Nr 5/128/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 2/2018 oraz 20/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu Szczegóły
Akty prawne 08.02.2018 uchwała Nr 5/127/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Akty prawne 08.02.2018 uchwała Nr 5/126/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „Poznajemy Polskę – góry” Szczegóły
Akty prawne 08.02.2018 uchwała Nr 5/125/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku na zbycie aktywów trwałych Szczegóły
Akty prawne 08.02.2018 uchwała Nr 5/124/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” w ramach Poddziałania 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, Działania 10.3 Pomoc stypendialna, Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 08.02.2018 uchwała Nr 5/123/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę Szczegóły
Akty prawne 08.02.2018 uchwała Nr 5/122/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę Szczegóły
Akty prawne 08.02.2018 uchwała Nr 5/121/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły