Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.02.2018 uchwała Nr 5/126/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „Poznajemy Polskę – góry” Szczegóły
Akty prawne 08.02.2018 uchwała Nr 5/125/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku na zbycie aktywów trwałych Szczegóły
Akty prawne 08.02.2018 uchwała Nr 5/124/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” w ramach Poddziałania 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, Działania 10.3 Pomoc stypendialna, Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 08.02.2018 uchwała Nr 5/123/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę Szczegóły
Akty prawne 08.02.2018 uchwała Nr 5/122/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę Szczegóły
Akty prawne 08.02.2018 uchwała Nr 5/121/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 08.02.2018 uchwała Nr 5/120/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Szczegóły
Akty prawne 07.02.2018 uchwała Nr 5/119/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 07.02.2018 uchwała Nr 5/118/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy, na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 07.02.2018 uchwała Nr 5/117/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew Szczegóły
Akty prawne 07.02.2018 uchwała Nr 5/116/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, ustalenia ceny i podania do publicznej wiadomości wykazu Szczegóły
Akty prawne 07.02.2018 uchwała Nr 5/115/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie powołania dyrektora Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 07.02.2018 uchwała Nr 5/114/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „IV Przegląd Orkiestr Dętych ku chwale Królowej Mazowsza, Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej” Szczegóły
Akty prawne 07.02.2018 uchwała Nr 5/113/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Patriotyczne nuty w każdym domu” Szczegóły
Akty prawne 07.02.2018 uchwała Nr 5/112/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Konferencja – Wytyczenie szlaku podróży misyjnej świętego Wojciecha, Patrona Polski i Europy” Szczegóły
Akty prawne 07.02.2018 uchwała Nr 5/111/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Ferie w księgarni” Szczegóły
Akty prawne 07.02.2018 uchwała Nr 5/110/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2018 rok i skierowania go do zaopiniowania Szczegóły
Akty prawne 06.02.2018 uchwała Nr 4/109/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-149/18) Szczegóły
Akty prawne 06.02.2018 uchwała Nr 4/108/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-148/18) Szczegóły
Akty prawne 06.02.2018 uchwała Nr 4/107/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie akceptacji założeń projektu przygotowanego przez Departament Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu w partnerstwie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu, Schemat: Projekty z zakresu wsparcia procesu umiędzynarodowienia oraz promocji gospodarczej regionu. Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły