Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.09.2017 uchwała Nr 35/1602/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 14.09.2017 uchwała Nr 35/1601/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Szczegóły
Akty prawne 14.09.2017 uchwała Nr 35/1600/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie otwartego konkursu ofert nr 15/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” Szczegóły
Akty prawne 14.09.2017 uchwała Nr 35/1599/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie gospodarowania mieniem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 14.09.2017 uchwała Nr 35/1598/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-029/16 Szczegóły
Akty prawne 14.09.2017 uchwała Nr 35/1597/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Sanatorium Uzdrowiskowym „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. Szczegóły
Akty prawne 14.09.2017 uchwała Nr 35/1596/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Rocznego Planu Działań „Informacja i promocja RPO WK-P na 2017 rok” dla Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 14.09.2017 uchwała Nr 35/1595/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieorganicznego Szczegóły
Akty prawne 14.09.2017 uchwała Nr 35/1594/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 14.09.2017 uchwała Nr 35/1593/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra – granica Gminy Chełmża Szczegóły
Akty prawne 14.09.2017 uchwała Nr 35/1592/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Szczegóły
Akty prawne 14.09.2017 uchwała Nr 35/1591/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Szczegóły
Akty prawne 14.09.2017 uchwała Nr 35/1590/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 12.09.2017 uchwała Nr 34/1589/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 12.09.2017 uchwała Nr 34/1588/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.08.06.02-IZ.00-04-080/17 Szczegóły
Akty prawne 11.09.2017 uchwała Nr 34/1587/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) Szczegóły
Akty prawne 11.09.2017 uchwała Nr 34/1586/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, schemat: rozwój e-usług publicznych w zakresie zdrowia Szczegóły
Akty prawne 11.09.2017 uchwała Nr 34/1585/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, schemat: Sieci elektroenergetyczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 11.09.2017 uchwała Nr 34/1584/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, schemat: digitalizacja zasobów regionalnych Szczegóły
Akty prawne 11.09.2017 uchwała Nr 34/1583/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Planu Działań na rok 2017 dla Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły