Typ Data Tytuł
Akty prawne 15.11.2017 uchwała Nr 44/1991/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Szczegóły
Akty prawne 15.11.2017 uchwała Nr 44/1990/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia limitów środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy Szczegóły
Akty prawne 14.11.2017 uchwała Nr 44/1989/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku na zbycie aktywów trwałych Szczegóły
Akty prawne 14.11.2017 uchwała Nr 44/1988/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy na dokonanie darowizny aktywów trwałych Szczegóły
Akty prawne 14.11.2017 uchwała Nr 44/1985/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz – Żnin od km 3+240 do km 4+150 dł. 0,910 km w miejscowości Sulinowo wraz z odwodnieniem Szczegóły
Akty prawne 14.11.2017 uchwała Nr 44/1984/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Międzyregionalna konferencja nt. Szlaku Piastowskiego” Szczegóły
Akty prawne 14.11.2017 uchwała Nr 44/1983/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu Programu Rewitalizacji dla Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Szczegóły
Akty prawne 14.11.2017 uchwała Nr 44/1982/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do roku 2025” Szczegóły
Akty prawne 14.11.2017 uchwała Nr 44/1981/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa i przebudowa ul. Kościuszki (II etap) w Golubiu-Dobrzyniu Szczegóły
Akty prawne 14.11.2017 uchwała Nr 44/1980/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin – Mława obejmująca przebudowę chodników oraz budowę ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 0+616 do 1+157 Szczegóły
Akty prawne 14.11.2017 uchwała Nr 44/1979/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 101568C w miejscowości Zławieś Mała Szczegóły
Akty prawne 14.11.2017 uchwała Nr 44/1978/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki Etap II dł. 81,55 m od km 0+133,45 do km 0+215 Szczegóły
Akty prawne 14.11.2017 uchwała Nr 44/1977/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubraniec na lata 2016-2026 Szczegóły
Akty prawne 14.11.2017 uchwała Nr 44/1976/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej nr 120540C Szczerby od km 0+000 do km 1+872 w gminie Rogowo Szczegóły
Akty prawne 14.11.2017 uchwała Nr 44/1975/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 91 w ciągu ul. Grudziądzkiej na odcinku od ul. Polnej do projektowanej Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Celniczą w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 14.11.2017 uchwała Nr 44/1974/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy, Działania 10.4 Edukacja dorosłych, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 14.11.2017 uchwała Nr 43/1973/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 13.11.2017 uchwała Nr 43/1971/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zasad i warunków wyboru Pośredników Finansowych Szczegóły
Akty prawne 13.11.2017 uchwała Nr 41/1927/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-024/16 Szczegóły
Akty prawne 13.11.2017 uchwała Nr 43/1970/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty i gminy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły