Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.11.2017 uchwała Nr 41/1926/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schemat: Projekty z zakresu wsparcia procesu umiędzynarodowienia oraz promocji gospodarczej regionu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.01.05.02-IZ.00-04-144/17) Szczegóły
Akty prawne 02.11.2017 uchwała Nr 41/1925/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Sieci elektroenergetyczne, Schemat 1 (realizacja wyłącznie na obszarach wsparcia OZE), Schemat 2 (realizacja na i poza obszarami wsparcia OZE), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-143/17) Szczegóły
Akty prawne 02.11.2017 uchwała Nr 41/1924/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-142/17) Szczegóły
Akty prawne 02.11.2017 uchwała Nr 41/1923/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Schemat: punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-141/17) Szczegóły
Akty prawne 27.10.2017 uchwała Nr 40/1895/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla projektów znajdujących się w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – „Wykazie projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą”, w ramach osi finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Szczegóły
Akty prawne 27.10.2017 uchwała Nr 37/1694/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w trakcie prac Podkomisji EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach konkursu na projekty zintegrowane Nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-031/16 i Nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-032/16 Szczegóły
Akty prawne 26.10.2017 uchwała Nr 41/1922/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 26.10.2017 uchwała Nr 41/1921/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 26.10.2017 uchwała Nr 41/1920/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” Szczegóły
Akty prawne 26.10.2017 uchwała Nr 41/1919/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-079/17 Szczegóły
Akty prawne 26.10.2017 uchwała Nr 41/1918/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „Wsparcie dzieci z powiatu tucholskiego poszkodowanych w nawałnicy” Szczegóły
Akty prawne 26.10.2017 uchwała Nr 41/1917/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy Szczegóły
Akty prawne 26.10.2017 uchwała Nr 41/1916/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew Szczegóły
Akty prawne 26.10.2017 uchwała Nr 41/1915/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny Szczegóły
Akty prawne 26.10.2017 uchwała Nr 41/1914/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany Szczegóły
Akty prawne 26.10.2017 uchwała Nr 41/1913/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Zaprojektowanie, wykonanie i montaż dwóch rozdzielnic energetycznych” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 26.10.2017 uchwała Nr 41/1912/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia” realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 26.10.2017 uchwała Nr 41/1911/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 26.10.2017 uchwała Nr 41/1910/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji Szczegóły
Akty prawne 26.10.2017 uchwała Nr 41/1909/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie wszczęcia procedury powołania na stanowisko dyrektora Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Piotra Nowakowskiego, bez przeprowadzania konkursu Szczegóły