Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.02.2018 uchwała Nr 7/200/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór w 2018 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie koordynacji programu Szczegóły
Akty prawne 27.02.2018 uchwała Nr 7/199/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór w 2018 r. realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie koordynacji programu Szczegóły
Akty prawne 27.02.2018 uchwała Nr 7/198/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2018 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” Szczegóły
Akty prawne 27.02.2018 uchwała Nr 7/197/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór w 2018 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie przeprowadzania badań diagnostycznych krwi (w kierunku HBsAg i na obecność przeciwciał anty-HCV) Szczegóły
Akty prawne 27.02.2018 uchwała Nr 7/196/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie odszkodowania przysługującego Województwu Kujawsko-Pomorskiemu Szczegóły
Akty prawne 22.02.2018 uchwała Nr 6/195/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursów Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 oraz Nr RPKP.01.04.02-IZ.00-04-123/17 Szczegóły
Akty prawne 22.02.2018 uchwała Nr 6/194/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.08.06.01-IZ.00-04-097/17 Szczegóły
Akty prawne 22.02.2018 uchwała Nr 6/193/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, Działania 8.6 Zdrowy i aktywny region, Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 22.02.2018 uchwała Nr 6/192/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 22.02.2018 uchwała Nr 6/191/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 22.02.2018 uchwała Nr 6/190/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 22.02.2018 uchwała Nr 6/189/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia konkursu Szczegóły
Akty prawne 22.02.2018 uchwała Nr 6/188/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 22.02.2018 uchwała Nr 6/187/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 22.02.2018 uchwała Nr 6/186/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 22.02.2018 uchwała Nr 6/185/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert nr 12/2018, 13/2018 i 14/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Szczegóły
Akty prawne 22.02.2018 uchwała Nr 6/184/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 6/2018 pn. „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” oraz otwartego konkursu ofert nr 7/2018 pn. „Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie pomocy społecznej Szczegóły
Akty prawne 22.02.2018 uchwała Nr 6/183/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 8/2018 pn. „Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów” oraz otwartego konkursu ofert nr 9/2018 pn. „Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie pomocy społecznej Szczegóły
Akty prawne 22.02.2018 uchwała Nr 6/181/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów na etapie preselekcji w ramach konkursu Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-101/17 dla Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ustalenia terminu składania pełnej dokumentacji projektowej wniosków o dofinansowanie projektów Szczegóły
Akty prawne 22.02.2018 uchwała Nr 6/180/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 20/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu Szczegóły