Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.12.2017 uchwała Nr 50/2254/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2015-2017 zadania pod nazwą „Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb utworzenia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 uchwała Nr 50/2253/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb utworzenia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 uchwała Nr 50/2252/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 uchwała Nr 50/2251/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramów rzeczowo-finansowych na rok 2017 zadań realizowanych przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 20.12.2017 uchwała Nr 49/2250/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wymagających decyzji Komisji Europejskiej Szczegóły
Akty prawne 20.12.2017 uchwała Nr 49/2249/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.10.04.01-IZ.00-04-130/17 Szczegóły
Akty prawne 20.12.2017 uchwała Nr 49/2248/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.06.01-IZ.00-04-090/17 Szczegóły
Akty prawne 20.12.2017 uchwała Nr 49/2247/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektów grantowych w ramach konkursu Nr RPKP.11.01.00-IZ.00-04-134/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Szczegóły
Akty prawne 20.12.2017 uchwała Nr 49/2246/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach aspektu z zakresu pomocy publicznej nr 22 Szczegóły
Akty prawne 18.12.2017 uchwała Nr 49/2244/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (KOP ZIT) w ramach konkursu Nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-120/17 Szczegóły
Akty prawne 18.12.2017 uchwała Nr 49/2243/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT, Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 18.12.2017 uchwała Nr 49/2242/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „MIKOŁAJKI W JEDYNCE” Szczegóły
Akty prawne 18.12.2017 uchwała Nr 49/2241/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.06.03-IZ.00-04-108/17 Szczegóły
Akty prawne 18.12.2017 uchwała Nr 49/2240/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Karty wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 18.12.2017 uchwała Nr 49/2239/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania nieruchomości w użytkowanie Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy oraz wywieszenia wykazu Szczegóły
Akty prawne 18.12.2017 uchwała Nr 49/2238/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia ocenionego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla wezwania Nr RPKP.02.01.00-IZ.00-04-30P/17 Szczegóły
Akty prawne 18.12.2017 uchwała Nr 49/2237/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-124/17 Szczegóły
Akty prawne 18.12.2017 uchwała Nr 49/2236/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres udzielonego pełnomocnictwa p.o. dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 18.12.2017 uchwała Nr 49/2235/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2014-2018 zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka” realizowanego przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 18.12.2017 uchwała Nr 49/2234/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka” realizowanego przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły