Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.12.2017 uchwała Nr 49/2233/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości oraz wywieszenia wykazu Szczegóły
Akty prawne 18.12.2017 uchwała Nr 49/2232/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Wykonanie nowego wkładu kominowego do pieca gazowego C.O. w oficynie” realizowanego przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu Szczegóły
Akty prawne 18.12.2017 uchwała Nr 49/2231/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramów rzeczowo-finansowych na rok 2017 zadań realizowanych przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 18.12.2017 uchwała Nr 49/2230/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramów rzeczowo-finansowych na rok 2017 zadań realizowanych przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 18.12.2017 uchwała Nr 49/2229/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 18.12.2017 uchwała Nr 49/2228/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2016-2018 zadania pod nazwą „Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 18.12.2017 uchwała Nr 49/2227/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 18.12.2017 uchwała Nr 49/2226/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 18.12.2017 uchwała Nr 49/2225/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew Szczegóły
Akty prawne 18.12.2017 uchwała Nr 49/2224/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 15.12.2017 uchwała Nr 49/2223/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 15.12.2017 uchwała Nr 49/2222/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pn. „GWIAZDKA Z NADZIEJĄ” Szczegóły
Akty prawne 15.12.2017 uchwała Nr 49/2221/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pn. „Wolontariat najlepszą drogą do doskonalenia zawodowego” Szczegóły
Akty prawne 15.12.2017 uchwała Nr 49/2220/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2018-2020 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Akty prawne 15.12.2017 uchwała Nr 49/2219/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 15.12.2017 uchwała Nr 49/2218/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania aktywizacji i integracji społecznej seniorów, pn. Międzypokoleniowa Gala Świąteczna Szczegóły
Akty prawne 15.12.2017 uchwała Nr 49/2217/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Świąteczne Warsztaty dla Rodzin w Kamienicy Inicjatyw” Szczegóły
Akty prawne 15.12.2017 uchwała Nr 49/2216/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-066/16 Szczegóły
Akty prawne 15.12.2017 uchwała Nr 49/2215/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 15.12.2017 uchwała Nr 49/2214/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły