Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.11.2017 uchwała Nr 44/1980/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin – Mława obejmująca przebudowę chodników oraz budowę ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 0+616 do 1+157 Szczegóły
Akty prawne 14.11.2017 uchwała Nr 44/1979/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 101568C w miejscowości Zławieś Mała Szczegóły
Akty prawne 14.11.2017 uchwała Nr 44/1978/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki Etap II dł. 81,55 m od km 0+133,45 do km 0+215 Szczegóły
Akty prawne 14.11.2017 uchwała Nr 44/1977/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubraniec na lata 2016-2026 Szczegóły
Akty prawne 14.11.2017 uchwała Nr 44/1976/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej nr 120540C Szczerby od km 0+000 do km 1+872 w gminie Rogowo Szczegóły
Akty prawne 14.11.2017 uchwała Nr 44/1975/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 91 w ciągu ul. Grudziądzkiej na odcinku od ul. Polnej do projektowanej Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Celniczą w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 14.11.2017 uchwała Nr 44/1974/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy, Działania 10.4 Edukacja dorosłych, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 14.11.2017 uchwała Nr 43/1973/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 13.11.2017 uchwała Nr 43/1971/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zasad i warunków wyboru Pośredników Finansowych Szczegóły
Akty prawne 13.11.2017 uchwała Nr 41/1927/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-024/16 Szczegóły
Akty prawne 13.11.2017 uchwała Nr 43/1970/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty i gminy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 13.11.2017 uchwała Nr 42/1969/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-093/17 Szczegóły
Akty prawne 13.11.2017 uchwała Nr 42/1968/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminu składania pełnej dokumentacji projektowej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-081/17 dla Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Wsparcie powstawania i poszerzania terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 13.11.2017 uchwała Nr 42/1967/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 13.11.2017 uchwała Nr 42/1966/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, Schemat: Ochrona zasobów kultury jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-140/17) Szczegóły
Akty prawne 13.11.2017 uchwała Nr 42/1965/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Podziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT, Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół zawodowych poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.04.03-IZ.00-04-145/17) Szczegóły
Akty prawne 13.11.2017 uchwała Nr 42/1964/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” przygotowanego przez Wydział Cyfryzacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Szczegóły
Akty prawne 13.11.2017 uchwała Nr 42/1963/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Program zajęć ogólnorozwojowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym – Mali Wspaniali” Szczegóły
Akty prawne 13.11.2017 uchwała Nr 42/1962/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 13.11.2017 uchwała Nr 42/1961/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie trybu opracowania projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2018 rok Szczegóły