Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.03.2018 uchwała Nr 10/377/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-160/18) Szczegóły
Akty prawne 23.03.2018 uchwała Nr 10/376/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych- projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.01.05.03-IZ.00-04-165/18) Szczegóły
Akty prawne 23.03.2018 uchwała Nr 10/375/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne” Szczegóły
Akty prawne 23.03.2018 uchwała Nr 10/374/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 23.03.2018 uchwała Nr 10/373/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wykorzystania środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 22.03.2018 uchwała Nr 10/372/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorządy powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 22.03.2018 uchwała Nr 10/371/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wykorzystania w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 22.03.2018 uchwała Nr 10/370/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.10.04.02-IZ.00-04-129/17 Szczegóły
Akty prawne 22.03.2018 uchwała Nr 10/369/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego mienia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 22.03.2018 uchwała Nr 10/368/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2018-2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Akty prawne 22.03.2018 uchwała Nr 10/367/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa Szczegóły
Akty prawne 22.03.2018 uchwała Nr 10/366/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Utrzymanie jednostki – zakup niszczarki” realizowanego przez Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 22.03.2018 uchwała Nr 10/365/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, ustalenia ceny i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 22.03.2018 uchwała Nr 10/364/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej Szczegóły
Akty prawne 22.03.2018 uchwała Nr 10/363/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i drukarek” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 22.03.2018 uchwała Nr 10/362/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę Szczegóły
Akty prawne 22.03.2018 uchwała Nr 10/361/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 22.03.2018 uchwała Nr 10/360/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 22.03.2018 uchwała Nr 10/359/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 22.03.2018 uchwała Nr 10/358/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych Szczegóły