Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.11.2017 uchwała Nr 47/2135/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) Szczegóły
Akty prawne 30.11.2017 uchwała Nr 47/2134/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Turystyka na warsztacie” Szczegóły
Akty prawne 30.11.2017 uchwała Nr 47/2133/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy” realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 30.11.2017 uchwała Nr 47/2132/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 30.11.2017 uchwała Nr 47/2131/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Budowa urządzeń melioracji wodnych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 30.11.2017 uchwała Nr 47/2130/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Zakup pomocy dydaktycznych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 30.11.2017 uchwała Nr 47/2129/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 uchwała Nr 47/2128/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „Mikołajki – dajmy uśmiech dzieciom i młodzieży zagrożonym wykluczeniem społecznym” Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 uchwała Nr 47/2127/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 20/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 uchwała Nr 47/2126/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Rocznego Planu Działań „Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na 2017 rok” dla Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 uchwała Nr 47/2125/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zamknięcia konkursu Nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 dla Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, w ramach Działania 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 uchwała Nr 47/2124/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 uchwała Nr 47/2123/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 uchwała Nr 47/2122/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 uchwała Nr 47/2121/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 uchwała Nr 47/2120/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia do stosowania Książki Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 uchwała Nr 47/2119/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 uchwała Nr 47/2118/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy, dla operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 uchwała Nr 47/2117/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia darowizny udziału we współwłasności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubicz Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 uchwała Nr 47/2116/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Szczegóły