Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.10.2017 uchwała Nr 41/1912/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia” realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 26.10.2017 uchwała Nr 41/1911/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 26.10.2017 uchwała Nr 41/1910/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji Szczegóły
Akty prawne 26.10.2017 uchwała Nr 41/1909/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie wszczęcia procedury powołania na stanowisko dyrektora Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Piotra Nowakowskiego, bez przeprowadzania konkursu Szczegóły
Akty prawne 26.10.2017 uchwała Nr 41/1908/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi jednostkami sektora finansów publicznych w województwie kujawsko-pomorskim o współdziałaniu przy realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Szczegóły
Akty prawne 20.10.2017 uchwała Nr 41/1907/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Łasin na lata 2016-2023 Szczegóły
Akty prawne 20.10.2017 uchwała Nr 41/1906/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi gminnej Klamry o długości 0,386 km Szczegóły
Akty prawne 20.10.2017 uchwała Nr 41/1905/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 470 obręb Grębocin – zjazd na drogę krajową nr 15 Szczegóły
Akty prawne 20.10.2017 uchwała Nr 41/1904/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 010315C Wysoka – Mukrz w gminie Cekcyn – odcinek od drogi powiatowej nr 1031C Wierzchucin – Wierzchlas do drogi gminnej nr 030407C Mukrz – Słępiska – Wętfie Szczegóły
Akty prawne 20.10.2017 uchwała Nr 41/1903/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km Szczegóły
Akty prawne 20.10.2017 uchwała Nr 41/1902/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (gmina Brodnica) do miasta Brodnicy Szczegóły
Akty prawne 20.10.2017 uchwała Nr 41/1901/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarże, gmina Dąbrowa Chełmińska Szczegóły
Akty prawne 20.10.2017 uchwała Nr 41/1900/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu Nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 wraz z załącznikami dla Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, w ramach Działania 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 20.10.2017 uchwała Nr 41/1899/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Szczegóły
Akty prawne 20.10.2017 uchwała Nr 41/1898/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg powiatowych nowych numerów Szczegóły
Akty prawne 20.10.2017 uchwała Nr 40/1897/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania na usługę społeczną Szczegóły
Akty prawne 20.10.2017 uchwała Nr 40/1896/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 20.10.2017 uchwała Nr 40/1894/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w infrastrukturę podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej oraz paliatywnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-125/17) Szczegóły
Akty prawne 19.10.2017 uchwała Nr 40/1893/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 Szczegóły
Akty prawne 19.10.2017 uchwała Nr 40/1892/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia ocenionego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-107/17 Szczegóły