Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.09.2017 uchwała Nr 36/1644/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania na usługę społeczną Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 uchwała Nr 36/1643/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.08.06.02-IZ.00-04-080/17 Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 uchwała Nr 36/1642/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu „Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” oraz skierowania go do konsultacji Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 uchwała Nr 36/1641/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Warsztaty dla mam masaż Dotyk Motyla” Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 uchwała Nr 36/1640/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie uzgodnienia propozycji zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg powiatowych Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 uchwała Nr 36/1639/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Zakup 2 kompletów przenośnych urządzeń wagowych wraz z niezbędnym osprzętem” Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 uchwała Nr 36/1638/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa” Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 uchwała Nr 36/1637/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów dla zadania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa” Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 uchwała Nr 36/1636/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w miejscowości Żnin” Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 uchwała Nr 36/1635/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów dla zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w miejscowości Żnin” Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 uchwała Nr 36/1634/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów dla zadania pod nazwą „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice – Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718” Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 uchwała Nr 36/1633/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice – Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718” Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 uchwała Nr 36/1632/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie organizacji przez Województwo Kujawsko-Pomorskie konkursu „Najlepszy Produkt Spożywczy Pomorza i Kujaw 2017” Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 uchwała Nr 36/1631/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 uchwała Nr 36/1630/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako partnera projektu pn. „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów” w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w zakresie działań związanych z jego realizacją Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 uchwała Nr 36/1629/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zasad i warunków wyboru Pośredników Finansowych Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 uchwała Nr 36/1628/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zasad i warunków wyboru Pośredników Finansowych Szczegóły
Akty prawne 15.09.2017 uchwała Nr 35/1627/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-067/16 Szczegóły
Akty prawne 15.09.2017 uchwała Nr 35/1626/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-068/16 Szczegóły
Akty prawne 15.09.2017 uchwała Nr 35/1625/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-077/16 Szczegóły