Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.11.2017 uchwała Nr 42/1949/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Rozbudowa i dostosowanie budynku WBP – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych” realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 03.11.2017 uchwała Nr 42/1948/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2016-2017 zadania pod nazwą „Rozbudowa i dostosowanie budynku WBP – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych” realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 03.11.2017 uchwała Nr 42/1947/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Wymiana pomp oraz montaż stacji uzdatniania wody” realizowanego przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu Szczegóły
Akty prawne 03.11.2017 uchwała Nr 42/1946/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 03.11.2017 uchwała Nr 42/1945/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 03.11.2017 uchwała Nr 42/1944/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 03.11.2017 uchwała Nr 42/1943/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury sieci internetowej w Akademickiej Przychodni Lekarskiej w Toruniu, przy ul Gagarina 39” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 03.11.2017 uchwała Nr 42/1942/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia, sprzętu komputerowego, mebli, sprzętu AGD” realizowanego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 03.11.2017 uchwała Nr 42/1941/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Zakup defibrylatorów” realizowanego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 03.11.2017 uchwała Nr 42/1940/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Wyposażenie w regały na książki wyremontowanych pomieszczeń przejętych po filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy” realizowanego przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu Szczegóły
Akty prawne 03.11.2017 uchwała Nr 42/1937/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” przygotowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.11.2017 uchwała Nr 41/1936/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) Szczegóły
Akty prawne 02.11.2017 uchwała Nr 41/1935/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 02.11.2017 uchwała Nr 41/1934/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 02.11.2017 uchwała Nr 41/1933/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P zaktualizowanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.11.2017 uchwała Nr 41/1932/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Budowa budynku usługowego Pomocy Społecznej Szczegóły
Akty prawne 02.11.2017 uchwała Nr 41/1931/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Szkoła zawodowców” w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Osi priorytetowej 10. Innowacyjna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.11.2017 uchwała Nr 41/1930/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (KOP ZIT) w ramach konkursu Nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-061/16 Szczegóły
Akty prawne 02.11.2017 uchwała Nr 41/1929/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-022/16 Szczegóły
Akty prawne 02.11.2017 uchwała Nr 41/1928/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły