Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.08.2017 uchwała Nr 31/1411/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z instytucjami kultury z regionu (samorządowe instytucje kultury, JST, wyższe szkoły publiczne oraz wyłonione w odrębnym konkursie jednostki spoza sektora finansów publicznych) o współdziałaniu przy realizacji projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0”, przygotowanego przez Departament Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu w ramach Osi priorytetowej 2. Cyfrowy region, Działania 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, Schemat: digitalizacja zasobów regionalnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 08.08.2017 uchwała Nr 31/1410/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 08.08.2017 uchwała Nr 31/1409/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 08.08.2017 uchwała Nr 31/1408/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na części Szczegóły
Akty prawne 08.08.2017 uchwała Nr 31/1407/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Szczegóły
Akty prawne 08.08.2017 uchwała Nr 31/1406/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wykorzystania w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 08.08.2017 uchwała Nr 31/1405/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Szczegóły
Akty prawne 08.08.2017 uchwała Nr 31/1404/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Opisu Funkcji i Procedur instytucji realizujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 08.08.2017 uchwała Nr 31/1403/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim konkursu „SOŁTYS ROKU 2017” Szczegóły
Akty prawne 08.08.2017 uchwała Nr 31/1402/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dragacz” Szczegóły
Akty prawne 08.08.2017 uchwała Nr 31/1401/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej od dz. nr 3/1 do dz. nr 833/2 w Białych Błotach, gmina Białe Błota Szczegóły
Akty prawne 08.08.2017 uchwała Nr 31/1400/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej Szczegóły
Akty prawne 08.08.2017 uchwała Nr 31/1399/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie oraz poszerzeniu drogi gminnej ulicy Cichej w Kowalu Szczegóły
Akty prawne 08.08.2017 uchwała Nr 31/1398/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie oraz poszerzeniu drogi gminnej ulicy Miłej w Kowalu Szczegóły
Akty prawne 08.08.2017 uchwała Nr 31/1397/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie oraz poszerzeniu drogi gminnej ulicy Konopnickiej wraz z parkingiem przy cmentarzu w Kowalu Szczegóły
Akty prawne 08.08.2017 uchwała Nr 31/1396/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 552 Różankowo – Lubicz Dolny polegającej na budowie drogi rowerowej na odcinku Różankowo – Lulkowo Szczegóły
Akty prawne 08.08.2017 uchwała Nr 31/1395/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 010632C – ulica Ogrodowa w m. Bysław, gmina Lubiewo Szczegóły
Akty prawne 08.08.2017 uchwała Nr 31/1394/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej w zakresie rozbudowy drogi powiatowej nr 2029C Kamionki Małe – Turzno polegającej na budowie drogi rowerowej Szczegóły
Akty prawne 08.08.2017 uchwała Nr 31/1393/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2938C Chodecz – gr. woj. – (Dąbrowice) Szczegóły
Akty prawne 08.08.2017 uchwała Nr 31/1392/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2208C Starorypin – Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica” Szczegóły