Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.09.2017 uchwała Nr 36/1658/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (KOP ZIT) w ramach konkursu Nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-099/17 Szczegóły
Akty prawne 21.09.2017 uchwała Nr 36/1657/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (KOP ZIT) w ramach konkursu Nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-100/17 Szczegóły
Akty prawne 21.09.2017 uchwała Nr 36/1656/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na części Szczegóły
Akty prawne 21.09.2017 uchwała Nr 36/1655/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego oraz inteligentne systemy transportowe w ramach polityki terytorialnej (bez infrastruktury szynowej), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-105/17) Szczegóły
Akty prawne 21.09.2017 uchwała Nr 36/1654/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania Projektu „Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim – Moje Boisko – Orlik 2012” Nr RPKP.03.01.00-04-001/11 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Akty prawne 21.09.2017 uchwała Nr 36/1653/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 uchwała Nr 36/1652/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektora Tucholskiego Parku Krajobrazowego na likwidację zużytego mienia Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 uchwała Nr 36/1651/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego w Biskupinie Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 uchwała Nr 36/1650/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Pawła Paszty na stanowisko zastępcy dyrektora ds. artystycznych Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 uchwała Nr 36/1649/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych z przeznaczeniem na zakup unitu stomatologicznego dla Pracowni Higieny i Asysty Stomatologicznej” realizowanego przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 uchwała Nr 36/1648/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Wdrożenie systemu ewidencji i zarządzania majątkiem Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy” realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 uchwała Nr 36/1647/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany umowy użyczenia nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 uchwała Nr 36/1646/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 uchwała Nr 36/1645/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 uchwała Nr 36/1644/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania na usługę społeczną Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 uchwała Nr 36/1643/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.08.06.02-IZ.00-04-080/17 Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 uchwała Nr 36/1642/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu „Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” oraz skierowania go do konsultacji Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 uchwała Nr 36/1641/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Warsztaty dla mam masaż Dotyk Motyla” Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 uchwała Nr 36/1640/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie uzgodnienia propozycji zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg powiatowych Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 uchwała Nr 36/1639/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Zakup 2 kompletów przenośnych urządzeń wagowych wraz z niezbędnym osprzętem” Szczegóły