Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.12.2017 uchwała Nr 50/2265/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Popołudniowy Punkt Konsultacyjny” Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 uchwała Nr 50/2264/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Lepiej zapobiegać niż leczyć” Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 uchwała Nr 50/2263/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2016 i 2017, które będą realizowane w latach 2016-2019 Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 uchwała Nr 50/2262/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2017 Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 uchwała Nr 50/2261/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy na zawarcie kolejnej umowy najmu aktywów trwałych z tym samym podmiotem Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 uchwała Nr 50/2260/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia limitów środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 uchwała Nr 50/2259/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia we Włocławku, ul. Bechiego 2, będącego w trwałym zarządzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 uchwała Nr 50/2258/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenia biurowego dla Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy” realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 uchwała Nr 50/2257/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Zakup nowej aparatury i sprzętu medycznego w Sanatorium Uzdrowiskowym ”Przy Tężni” w Inowrocławiu ul. Przy Stawku 12” realizowanego przez Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni” w Inowrocławiu s.p.z.o.z. Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 uchwała Nr 50/2256/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2017-2018 zadania pod nazwą „Zakup nowej aparatury i sprzętu medycznego w Sanatorium Uzdrowiskowym ”Przy Tężni” w Inowrocławiu ul. Przy Stawku 12” realizowanego przez Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni” w Inowrocławiu s.p.z.o.z. Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 uchwała Nr 50/2255/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb utworzenia „DUŻEJ SCENY” Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w budynku przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 uchwała Nr 50/2254/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2015-2017 zadania pod nazwą „Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb utworzenia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 uchwała Nr 50/2253/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb utworzenia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 uchwała Nr 50/2252/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 uchwała Nr 50/2251/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramów rzeczowo-finansowych na rok 2017 zadań realizowanych przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 20.12.2017 uchwała Nr 49/2250/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wymagających decyzji Komisji Europejskiej Szczegóły
Akty prawne 20.12.2017 uchwała Nr 49/2249/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.10.04.01-IZ.00-04-130/17 Szczegóły
Akty prawne 20.12.2017 uchwała Nr 49/2248/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.06.01-IZ.00-04-090/17 Szczegóły
Akty prawne 20.12.2017 uchwała Nr 49/2247/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektów grantowych w ramach konkursu Nr RPKP.11.01.00-IZ.00-04-134/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Szczegóły
Akty prawne 20.12.2017 uchwała Nr 49/2246/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach aspektu z zakresu pomocy publicznej nr 22 Szczegóły