Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.07.2017 uchwała Nr 24/1136/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 04.07.2017 uchwała Nr 24/1135/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert nr 26/2017 i 27/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu Szczegóły
Akty prawne 03.07.2017 uchwała Nr 24/1134/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-013/16 Szczegóły
Akty prawne 03.07.2017 uchwała Nr 24/1133/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-029/16 Szczegóły
Akty prawne 03.07.2017 uchwała Nr 24/1132/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy z ocenionym pozytywnie projektem pozakonkursowym wybranym do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla wezwania Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-16P/17 Szczegóły
Akty prawne 03.07.2017 uchwała Nr 24/1131/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie dziedziny Strategiczne planowanie rozwoju terytorialnego nr 19 Szczegóły
Akty prawne 03.07.2017 uchwała Nr 24/1130/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym żłobków, klubów dziecięcych), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-117/17) Szczegóły
Akty prawne 03.07.2017 uchwała Nr 24/1129/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie akceptacji listy ocenionych projektów zintegrowanych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (KOP ZIT) w ramach konkursów Nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-054/16 oraz Nr RPKP.06.04.02-IZ.00-04-053/16 Szczegóły
Akty prawne 03.07.2017 uchwała Nr 24/1128/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 03.07.2017 uchwała Nr 24/1127/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Europejskiego Banku Inwestycyjnego jako Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Szczegóły
Akty prawne 03.07.2017 uchwała Nr 24/1126/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Inwestycyjnej z Biznesplanem dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Obszar 2 Szczegóły
Akty prawne 03.07.2017 uchwała Nr 24/1124/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 03.07.2017 uchwała Nr 24/1123/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Pracownia inspiracji – modernizacja obiektu” Szczegóły
Akty prawne 03.07.2017 uchwała Nr 24/1122/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie uwzględnienia w części odwołania złożonego przez Wykonawcę Polkomtel Sp. z o.o. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Szczegóły
Akty prawne 03.07.2017 uchwała Nr 24/1121/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania Książek Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 03.07.2017 uchwała Nr 24/1120/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w projekcie ThreeT, w ramach Programu INTERREG EUROPA Szczegóły
Akty prawne 03.07.2017 uchwała Nr 24/1119/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w projekcie Digitourism, w ramach Programu INTERREG EUROPA Szczegóły
Akty prawne 03.07.2017 uchwała Nr 24/1118/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w projekcie Cult-CreaTE, w ramach Programu INTERREG EUROPA Szczegóły
Akty prawne 03.07.2017 uchwała Nr 24/1117/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu zmian Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2017 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 03.07.2017 uchwała Nr 24/1116/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Rocznego Planu Działań „Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na 2017 rok” dla Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły