Typ Data Tytuł
Akty prawne 15.09.2017 uchwała Nr 35/1624/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy oraz udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 15.09.2017 uchwała Nr 35/1623/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-079/17 Szczegóły
Akty prawne 15.09.2017 uchwała Nr 35/1622/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy, Działania 10.4 Edukacja dorosłych, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 15.09.2017 uchwała Nr 35/1621/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania na usługę społeczną Szczegóły
Akty prawne 15.09.2017 uchwała Nr 35/1620/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności regionu, Działania 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji, Schemat: Infrastruktura B+R w uczelniach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.01.01.00-IZ.00-04-122/17) Szczegóły
Akty prawne 15.09.2017 uchwała Nr 35/1619/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-065/17 Szczegóły
Akty prawne 15.09.2017 uchwała Nr 35/1618/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, schemat: projekty z zakresu wsparcia procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw i promocji gospodarczej regionu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 15.09.2017 uchwała Nr 35/1617/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia konkursu dla dziennikarzy i blogerów pod nazwą „Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Akty prawne 15.09.2017 uchwała Nr 35/1616/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy – przygotowanie dokumentacji” realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 14.09.2017 uchwała Nr 35/1615/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 14.09.2017 uchwała Nr 35/1614/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 14.09.2017 uchwała Nr 35/1613/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę Szczegóły
Akty prawne 14.09.2017 uchwała Nr 35/1612/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie wysokości kwoty dodatku motywacyjnego przyznawanego dyrektorowi jednostki oświatowej prowadzonej przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 14.09.2017 uchwała Nr 35/1611/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie wysokości kwoty dodatku funkcyjnego przyznawanego dyrektorowi jednostki oświatowej prowadzonej przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 14.09.2017 uchwała Nr 35/1610/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) Szczegóły
Akty prawne 14.09.2017 uchwała Nr 35/1609/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.08.04.02-IZ.00-04-045/16 Szczegóły
Akty prawne 14.09.2017 uchwała Nr 35/1608/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uzgodnienia propozycji pozbawienia dróg publicznych kategorii dróg powiatowych Szczegóły
Akty prawne 14.09.2017 uchwała Nr 35/1607/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Usłyszeć potrzeby” – wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy, przygotowanego przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w ramach Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 14.09.2017 uchwała Nr 35/1606/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji ds. Nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznawanych w 2017 roku dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 14.09.2017 uchwała Nr 35/1605/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły