Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.08.2019 uchwała Nr 29/1305/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą ,,Termomodernizacja budynku B, C oraz budynku kotłowni na terenie Muzeum Archeologiczne w Biskupinie z wymianą źródła ciepła” Szczegóły
Akty prawne 08.08.2019 uchwała Nr 29/1304/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2019 rok zadania pod nazwą „Kompleksowy remont dachu na budynku dolnym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233-235” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 08.08.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY DO SPRAW NABORU, KONTROLI, MONITORINGU I ANALIZ W WYDZIALE KOORDYNACJI RLKS – 56/2019 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 08.08.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW REALIZACJI ZADAŃ W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH – 55/2019 Szczegóły
Akty prawne 08.08.2019 uchwała Nr 29/1303/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-251/19 Szczegóły
Akty prawne 08.08.2019 uchwała Nr 29/1302/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 08.08.2019 uchwała Nr 29/1301/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym na 2019 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 08.08.2019 uchwała Nr 29/1300/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację Wieloletniego Planu Działań Pomocy Technicznej „Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 08.08.2019 uchwała Nr 29/1299/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.08.04.02-IZ.00-04-252/19 Szczegóły
Akty prawne 08.08.2019 uchwała Nr 29/1298/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-256/19 Szczegóły
Akty prawne 08.08.2019 uchwała Nr 29/1297/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 08.08.2019 uchwała Nr 29/1296/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-096/17 Szczegóły
Akty prawne 08.08.2019 uchwała Nr 29/1295/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa Szczegóły
Akty prawne 08.08.2019 uchwała Nr 29/1294/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi gminnej nr 191015C w miejscowości Świątkowice od km 0+554 do km 0+880 Szczegóły
Akty prawne 08.08.2019 uchwała Nr 29/1293/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa ul. Zakręt w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 08.08.2019 uchwała Nr 28/1278/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy pozytywnie zweryfikowanych wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-282/19 Szczegóły
Akty prawne 07.08.2019 ZARZĄDZENIE NR 54/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 06.08.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY DO SPRAW ORGANIZACJI NABORÓW I UMÓW EFS W DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – 54/2019 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 06.08.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W WYDZIALE INWESTYCJI W DEPARTAMENCIE ORGANIZACYJNYM – 53/2019 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 05.08.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW REALIZACJI ZADAŃ DROGOWYCH NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W DEPARTAMENCIE INFRASTRUKTURY I TRANSPORTU – 52/2019 Szczegóły