Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.04.2017 uchwała Nr 14/614/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-078/17) Szczegóły
Akty prawne 21.04.2017 uchwała Nr 14/612/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wymagających decyzji Komisji Europejskiej Szczegóły
Akty prawne 21.04.2017 uchwała Nr 14/611/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym na 2017 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 21.04.2017 uchwała Nr 14/610/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 21.04.2017 uchwała Nr 14/609/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 21.04.2017 uchwała Nr 14/608/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 21.04.2017 uchwała Nr 14/607/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 21.04.2017 uchwała Nr 14/606/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na 2017 rok Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 21.04.2017 uchwała Nr 14/605/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na 2017 rok Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 21.04.2017 uchwała Nr 14/604/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na rok 2017 Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 21.04.2017 uchwała Nr 14/603/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa Szczegóły
Akty prawne 21.04.2017 uchwała Nr 14/602/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 21.04.2017 uchwała Nr 14/601/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie dziedziny Uzbrojenie terenów pod inwestycje nr 5 Szczegóły
Akty prawne 21.04.2017 uchwała Nr 14/600/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie dziedziny Transport kolejowy nr 15 Szczegóły
Akty prawne 21.04.2017 uchwała Nr 14/599/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie dziedziny Rewitalizacja nr 18 Szczegóły
Akty prawne 21.04.2017 uchwała Nr 14/598/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieorganicznego Szczegóły
Akty prawne 21.04.2017 uchwała Nr 14/597/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 21.04.2017 uchwała Nr 14/596/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania na usługę społeczną Szczegóły
Akty prawne 21.04.2017 uchwała Nr 14/595/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Inauguracja w naszych Konstelacjach – megaweekend w regionie” Szczegóły
Akty prawne 21.04.2017 uchwała Nr 14/594/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 21/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pod nazwą „Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły