Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.06.2017 uchwała Nr 22/1024/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 uchwała Nr 22/1023/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia nieodpłatnej służebności gruntowej ustanowionej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 uchwała Nr 22/1022/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” przygotowanego przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.3 Pomoc stypendialna, Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 uchwała Nr 22/1021/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie uzgodnienia liczby uczniów w oddziałach Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 uchwała Nr 22/1020/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2017/2018 Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 uchwała Nr 22/1019/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Udział w X Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Razem w XXI wieku” w Kamczii (Bułgaria) Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 uchwała Nr 22/1018/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Szkoła na medal Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 uchwała Nr 22/1017/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Międzynarodowy Festiwal Papieru w Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 uchwała Nr 22/1016/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 uchwała Nr 22/1015/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 uchwała Nr 22/1014/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 uchwała Nr 22/1013/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 uchwała Nr 22/1012/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej relacji Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda, gmina Grudziądz Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 uchwała Nr 22/1011/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 62 w województwie kujawsko-pomorskim o chodnik na odcinku Brześć Kujawski – Falborek – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 uchwała Nr 22/1010/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Brodnicy na lata 2017-2023 Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 uchwała Nr 22/1009/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 uchwała Nr 22/1008/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 uchwała Nr 22/1007/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 uchwała Nr 22/1006/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 16.06.2017 uchwała Nr 22/1005/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy Szczegóły