Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.12.2017 uchwała Nr 44/2015/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16 Szczegóły
Akty prawne 01.12.2017 uchwała Nr 46/2093/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” przygotowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 30.11.2017 uchwała Nr 47/2145/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-077/16 Szczegóły
Akty prawne 30.11.2017 uchwała Nr 47/2144/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 30.11.2017 uchwała Nr 47/2143/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.06.03-IZ.00-04-108/17 Szczegóły
Akty prawne 30.11.2017 uchwała Nr 47/2142/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-106/17 Szczegóły
Akty prawne 30.11.2017 uchwała Nr 47/2141/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 dla Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 30.11.2017 uchwała Nr 47/2139/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektów grantowych w ramach konkursu Nr RPKP.11.01.000-IZ.00-04-134/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Szczegóły
Akty prawne 30.11.2017 uchwała Nr 47/2138/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT, Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 30.11.2017 uchwała Nr 47/2137/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Dostawa i montaż regałów jezdnych” realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 30.11.2017 uchwała Nr 47/2136/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie procedur zlecania, realizacji i rozliczenia zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 30.11.2017 uchwała Nr 47/2135/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) Szczegóły
Akty prawne 30.11.2017 uchwała Nr 47/2134/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Turystyka na warsztacie” Szczegóły
Akty prawne 30.11.2017 uchwała Nr 47/2133/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy” realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 30.11.2017 uchwała Nr 47/2132/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 30.11.2017 uchwała Nr 47/2131/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Budowa urządzeń melioracji wodnych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 30.11.2017 uchwała Nr 47/2130/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Zakup pomocy dydaktycznych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 30.11.2017 uchwała Nr 47/2129/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 uchwała Nr 47/2128/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „Mikołajki – dajmy uśmiech dzieciom i młodzieży zagrożonym wykluczeniem społecznym” Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 uchwała Nr 47/2127/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 20/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” Szczegóły