Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.05.2017 uchwała Nr 18/784/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo Szczegóły
Akty prawne 18.05.2017 uchwała Nr 18/783/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 240 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Bladowo – Tuchola Szczegóły
Akty prawne 18.05.2017 uchwała Nr 17/782/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 18.05.2017 uchwała Nr 17/781/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 18.05.2017 uchwała Nr 17/779/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-043/16 Szczegóły
Akty prawne 18.05.2017 uchwała Nr 14/613/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla projektów znajdujących się w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – „Wykazie projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą”, w ramach osi finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Szczegóły
Akty prawne 12.05.2017 uchwała Nr 17/778/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 12.05.2017 uchwała Nr 17/777/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym na 2017 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 12.05.2017 uchwała Nr 17/776/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 12.05.2017 uchwała Nr 17/775/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania Książek Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 12.05.2017 uchwała Nr 17/774/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia do stosowania Książek Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 12.05.2017 uchwała Nr 17/773/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania Książki Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 12.05.2017 uchwała Nr 17/772/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania Książek Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 12.05.2017 uchwała Nr 17/771/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia do stosowania procedur wdrażania Priorytetu 4 – „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 12.05.2017 uchwała Nr 17/770/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Tworzenie narzędzi na potrzeby promocji marki Szlaku Piastowskiego” Szczegóły
Akty prawne 12.05.2017 uchwała Nr 17/769/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 12.05.2017 uchwała Nr 17/768/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego na usługę społeczną Szczegóły
Akty prawne 12.05.2017 uchwała Nr 17/767/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Wojewódzka Konferencja Asystentów Rodziny” Szczegóły
Akty prawne 12.05.2017 uchwała Nr 17/765/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji Szczegóły
Akty prawne 12.05.2017 uchwała Nr 17/764/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) Szczegóły