Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.08.2017 uchwała Nr 31/1396/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 552 Różankowo – Lubicz Dolny polegającej na budowie drogi rowerowej na odcinku Różankowo – Lulkowo Szczegóły
Akty prawne 08.08.2017 uchwała Nr 31/1395/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 010632C – ulica Ogrodowa w m. Bysław, gmina Lubiewo Szczegóły
Akty prawne 08.08.2017 uchwała Nr 31/1394/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej w zakresie rozbudowy drogi powiatowej nr 2029C Kamionki Małe – Turzno polegającej na budowie drogi rowerowej Szczegóły
Akty prawne 08.08.2017 uchwała Nr 31/1393/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2938C Chodecz – gr. woj. – (Dąbrowice) Szczegóły
Akty prawne 08.08.2017 uchwała Nr 31/1392/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2208C Starorypin – Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica” Szczegóły
Akty prawne 08.08.2017 uchwała Nr 31/1391/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Białe Błota, na dz. nr: 1962, 2077, 2166, 65/9-LP, 66/11-LP, 107/6-LP, 108/2-LP, 108/3-LP, gmina Białe Błota Szczegóły
Akty prawne 07.08.2017 uchwała Nr 30/1390/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie projektu „Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” Szczegóły
Akty prawne 07.08.2017 uchwała Nr 30/1389/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu warunków udzielenia wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w zakresie projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Szczegóły
Akty prawne 07.08.2017 uchwała Nr 30/1388/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej – szpitale powiatowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-092/17) Szczegóły
Akty prawne 07.08.2017 uchwała Nr 30/1387/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla projektów znajdujących się w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – „Wykazie projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą”, w ramach osi finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Szczegóły
Akty prawne 07.08.2017 uchwała Nr 30/1386/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 07.08.2017 uchwała Nr 30/1385/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 28/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu Szczegóły
Akty prawne 07.08.2017 uchwała Nr 30/1384/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 07.08.2017 uchwała Nr 30/1383/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia w przedmiocie udzielenia dotacji celowych na wykonywanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2017 roku dla spółek wodnych Szczegóły
Akty prawne 07.08.2017 uchwała Nr 30/1382/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 07.08.2017 uchwała Nr 30/1381/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 07.08.2017 uchwała Nr 30/1380/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 07.08.2017 uchwała Nr 30/1379/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 07.08.2017 uchwała Nr 30/1378/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 07.08.2017 uchwała Nr 30/1377/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły