Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.06.2017 uchwała Nr 23/1046/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 62 na odcinku Kruszwica – Grodztwo w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych Szczegóły
Akty prawne 21.06.2017 uchwała Nr 23/1045/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Szczegóły
Akty prawne 19.06.2017 uchwała Nr 22/1044/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 25/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” Szczegóły
Akty prawne 19.06.2017 uchwała Nr 22/1043/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 23/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” Szczegóły
Akty prawne 19.06.2017 uchwała Nr 22/1042/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” Szczegóły
Akty prawne 19.06.2017 uchwała Nr 22/1041/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie przekazania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” Szczegóły
Akty prawne 19.06.2017 uchwała Nr 22/1040/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu w 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 19.06.2017 uchwała Nr 22/1039/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na procedowanie wyboru najkorzystniejszej oferty Szczegóły
Akty prawne 19.06.2017 uchwała Nr 22/1038/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych na etapie oceny formalno-merytorycznej w trakcie prac Podkomisji IZ EFS w ramach konkursu Nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-054/16 oraz Podkomisji IZ EFRR w ramach konkursu Nr RPKP.06.04.02-IZ.00-04-053/16 Szczegóły
Akty prawne 19.06.2017 uchwała Nr 22/1037/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 19.06.2017 uchwała Nr 22/1036/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 19.06.2017 uchwała Nr 22/1035/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Inwestycyjnej z Biznesplanem dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Obszar 3 Szczegóły
Akty prawne 19.06.2017 uchwała Nr 22/1034/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach dziedziny Infrastruktura drogowa nr 14 Szczegóły
Akty prawne 19.06.2017 uchwała Nr 22/1033/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Akty prawne 19.06.2017 uchwała Nr 22/1032/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi jednostkami sektora finansów publicznych w województwie kujawsko-pomorskim o współdziałaniu przy realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Szczegóły
Akty prawne 19.06.2017 uchwała Nr 22/1031/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 19.06.2017 uchwała Nr 22/1030/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieorganicznego Szczegóły
Akty prawne 19.06.2017 uchwała Nr 22/1029/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 19.06.2017 uchwała Nr 22/1028/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa Szczegóły
Akty prawne 19.06.2017 uchwała Nr 22/1027/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im dr. W. Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły