Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.03.2017 uchwała Nr 9/367/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Europejskie Spotkania Artystyczne – festiwal wielu sztuk Szczegóły
Akty prawne 20.03.2017 uchwała Nr 9/366/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie odwołania i rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 20.03.2017 uchwała Nr 9/365/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2017 rok i skierowania go do zaopiniowania Szczegóły
Akty prawne 20.03.2017 uchwała Nr 9/364/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa Szczegóły
Akty prawne 20.03.2017 uchwała Nr 9/363/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 20.03.2017 uchwała Nr 9/362/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie ruchomych składników majątkowych Szczegóły
Akty prawne 20.03.2017 uchwała Nr 9/361/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie ruchomych składników majątkowych Szczegóły
Akty prawne 20.03.2017 uchwała Nr 9/360/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie ruchomego składnika majątkowego Szczegóły
Akty prawne 20.03.2017 uchwała Nr 9/359/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie ruchomych składników majątkowych Szczegóły
Akty prawne 20.03.2017 uchwała Nr 9/358/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie ruchomych składników majątkowych Szczegóły
Akty prawne 20.03.2017 uchwała Nr 9/357/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie ruchomych składników majątkowych Szczegóły
Akty prawne 20.03.2017 uchwała Nr 9/356/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 20.03.2017 uchwała Nr 9/355/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 20.03.2017 uchwała Nr 9/354/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie odwołania darowizny nieruchomości dokonanej na rzecz Gminy Miasta Grudziądz Szczegóły
Akty prawne 20.03.2017 uchwała Nr 9/353/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 20.03.2017 uchwała Nr 9/352/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 20.03.2017 uchwała Nr 8/350/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 20.03.2017 uchwała Nr 8/349/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 20.03.2017 uchwała Nr 8/348/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-012/16 Szczegóły
Akty prawne 20.03.2017 uchwała Nr 8/347/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-012/16 Szczegóły