Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.06.2017 uchwała Nr 20/907/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Szczegóły
Akty prawne 02.06.2017 uchwała Nr 20/906/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 02.06.2017 uchwała Nr 20/905/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 02.06.2017 uchwała Nr 20/904/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 02.06.2017 uchwała Nr 20/903/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 02.06.2017 uchwała Nr 20/902/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego mienia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 02.06.2017 uchwała Nr 20/901/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT, Schematu: Wszystkie typy projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.04.06.03-IZ.00-04-108/17) Szczegóły
Akty prawne 02.06.2017 uchwała Nr 20/899/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-107/17) Szczegóły
Akty prawne 02.06.2017 uchwała Nr 20/898/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT, Schemat: Wsparcie inwestycyjne na rzecz tworzenia miejsc wychowania przedszkolnego na obszarze realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), konkurs dedykowany JST Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.04.02-IZ.00-04-112/17) Szczegóły
Akty prawne 02.06.2017 uchwała Nr 20/897/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie dziedziny Gospodarka odpadami nr 10 Szczegóły
Akty prawne 02.06.2017 uchwała Nr 20/896/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Remont drzwi wejściowych” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 02.06.2017 uchwała Nr 20/895/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 dla Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 02.06.2017 uchwała Nr 20/894/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu-Zakup urządzeń biurowych i komputerowych” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 02.06.2017 uchwała Nr 20/893/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 02.06.2017 uchwała Nr 20/892/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2017-2018 zadania realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 02.06.2017 uchwała Nr 20/891/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia” realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 02.06.2017 uchwała Nr 20/890/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Lunewil Szczegóły
Akty prawne 02.06.2017 uchwała Nr 20/889/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Odnowienie fontanny oraz wykonanie obiektów małej architektury”, realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 02.06.2017 uchwała Nr 20/888/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 02.06.2017 uchwała Nr 20/887/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły