Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.07.2017 uchwała Nr 25/1145/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 05.07.2017 uchwała Nr 25/1144/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 05.07.2017 uchwała Nr 25/1143/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 05.07.2017 uchwała Nr 25/1142/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 05.07.2017 uchwała Nr 25/1141/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 05.07.2017 uchwała Nr 25/1140/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 05.07.2017 uchwała Nr 25/1139/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie akceptacji założeń projektu przygotowanego przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-107/17 Szczegóły
Akty prawne 04.07.2017 uchwała Nr 24/1138/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 24/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” Szczegóły
Akty prawne 04.07.2017 uchwała Nr 24/1137/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie akceptacji założeń projektu przygotowanego przez Departament Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu w ramach Działania 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 04.07.2017 uchwała Nr 24/1136/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 04.07.2017 uchwała Nr 24/1135/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert nr 26/2017 i 27/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu Szczegóły
Akty prawne 03.07.2017 uchwała Nr 24/1134/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-013/16 Szczegóły
Akty prawne 03.07.2017 uchwała Nr 24/1133/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-029/16 Szczegóły
Akty prawne 03.07.2017 uchwała Nr 24/1132/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy z ocenionym pozytywnie projektem pozakonkursowym wybranym do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla wezwania Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-16P/17 Szczegóły
Akty prawne 03.07.2017 uchwała Nr 24/1131/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie dziedziny Strategiczne planowanie rozwoju terytorialnego nr 19 Szczegóły
Akty prawne 03.07.2017 uchwała Nr 24/1130/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym żłobków, klubów dziecięcych), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-117/17) Szczegóły
Akty prawne 03.07.2017 uchwała Nr 24/1129/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie akceptacji listy ocenionych projektów zintegrowanych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (KOP ZIT) w ramach konkursów Nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-054/16 oraz Nr RPKP.06.04.02-IZ.00-04-053/16 Szczegóły
Akty prawne 03.07.2017 uchwała Nr 24/1128/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 03.07.2017 uchwała Nr 24/1127/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Europejskiego Banku Inwestycyjnego jako Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Szczegóły
Akty prawne 03.07.2017 uchwała Nr 24/1126/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Inwestycyjnej z Biznesplanem dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Obszar 2 Szczegóły