Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.08.2017 uchwała Nr 31/1427/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji Szczegóły
Akty prawne 08.08.2017 uchwała Nr 31/1426/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) Szczegóły
Akty prawne 08.08.2017 uchwała Nr 31/1425/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wymagających decyzji Komisji Europejskiej Szczegóły
Akty prawne 08.08.2017 uchwała Nr 31/1424/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie aspektu dotyczącego ochrony środowiska nr 23 Szczegóły
Akty prawne 08.08.2017 uchwała Nr 31/1423/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.04.06.01-IZ.00-04-090/17) Szczegóły
Akty prawne 08.08.2017 uchwała Nr 31/1422/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Szczegóły
Akty prawne 08.08.2017 uchwała Nr 31/1421/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zamiaru powierzenia stanowiska dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 08.08.2017 uchwała Nr 31/1420/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert złożonych w konkursie na nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 Szczegóły
Akty prawne 08.08.2017 uchwała Nr 31/1419/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2017/2018 Szczegóły
Akty prawne 08.08.2017 uchwała Nr 31/1418/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Rodzina w Centrum 2” przygotowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 08.08.2017 uchwała Nr 31/1417/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-035/16 Szczegóły
Akty prawne 08.08.2017 uchwała Nr 31/1416/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Szczegóły
Akty prawne 08.08.2017 uchwała Nr 31/1415/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, Działania 8.6 Zdrowy i aktywny region, Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 08.08.2017 uchwała Nr 31/1414/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 08.08.2017 uchwała Nr 31/1413/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością, której użytkownikiem wieczystym jest Województwo Kujawsko-Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 08.08.2017 uchwała Nr 31/1412/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Akty prawne 08.08.2017 uchwała Nr 31/1411/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z instytucjami kultury z regionu (samorządowe instytucje kultury, JST, wyższe szkoły publiczne oraz wyłonione w odrębnym konkursie jednostki spoza sektora finansów publicznych) o współdziałaniu przy realizacji projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0”, przygotowanego przez Departament Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu w ramach Osi priorytetowej 2. Cyfrowy region, Działania 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, Schemat: digitalizacja zasobów regionalnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 08.08.2017 uchwała Nr 31/1410/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 08.08.2017 uchwała Nr 31/1409/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 08.08.2017 uchwała Nr 31/1408/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na części Szczegóły