Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.12.2016 uchwała Nr 47/1871a/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy z ocenionym negatywnie projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.01.05.02-IZ.00-04-019/16 Szczegóły
Akty prawne 23.12.2016 uchwała Nr 46/1809/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy 2016/2017 Szczegóły
Akty prawne 19.12.2016 uchwała Nr 48/1901/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 19.12.2016 uchwała Nr 48/1900/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie akceptacji listy projektów zintegrowanych zakwalifikowanych po etapie preselekcji do kolejnego etapu oceny w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-031/16 i Nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-032/16 z Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną i Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Szczegóły
Akty prawne 19.12.2016 uchwała Nr 48/1899/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Rodzina w Centrum” w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 19.12.2016 uchwała Nr 48/1898/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia projektów dotyczących udzielania wsparcia na koszty bieżące i animację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Szczegóły
Akty prawne 19.12.2016 uchwała Nr 48/1897/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” Szczegóły
Akty prawne 19.12.2016 uchwała Nr 48/1896/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania „Programu ochrony środowiska dla powiatu nakielskiego na lata 2017-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” Szczegóły
Akty prawne 19.12.2016 uchwała Nr 48/1895/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Szpitalnej 6 w Toruniu” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 19.12.2016 uchwała Nr 48/1894/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Budowa wiaty na łodzie w Parku Etnograficznym w Kaszczorku” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 19.12.2016 uchwała Nr 48/1893/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakup laptopa – zakup wyposażenia” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 19.12.2016 uchwała Nr 48/1892/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 19.12.2016 uchwała Nr 48/1891/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2017-2019 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 uchwała Nr 48/1890/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Ratujmy Święta” Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 uchwała Nr 48/1889/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P zaktualizowanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 uchwała Nr 48/1888/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli zawarcia „Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 uchwała Nr 48/1887/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 uchwała Nr 48/1886/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyposażenia wojewódzkiej jednostki budżetowej, tj. Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w licencję komercyjną ArcGIS for Desktop Basic sieciowa 10.3 wraz z serwisem komercyjnym ArcGIS for Desktop Basic sieciowa 10.3 zakupione w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 uchwała Nr 48/1885/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego mienia Filii w Żninie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 uchwała Nr 48/1884/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego mienia Filii w Świeciu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły