Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.12.2016 uchwała Nr 48/1883/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego mienia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 uchwała Nr 44/1738/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Projekty grantowe, Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu (konkurs Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-006/15) – perspektywa finansowa 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 uchwała Nr 48/1882/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia na likwidację zużytego mienia Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 uchwała Nr 48/1881/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia do stosowania Książki Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 uchwała Nr 48/1880/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki pieniężnej spółce pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku oraz udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 uchwała Nr 48/1879/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 uchwała Nr 48/1878/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej – ul. Topolowa w miejscowości Szarłata, gmina Osie Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 uchwała Nr 48/1877/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej do Kadzionki nr 050108C Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 uchwała Nr 48/1876/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pakość na lata 2016-2024 Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 uchwała Nr 48/1875/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Grudziądz” Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 uchwała Nr 48/1874/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały określającej „Program ochrony powietrza dla strefy miasto Włocławek ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja” Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 uchwała Nr 48/1873/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały określającej „Program ochrony powietrza dla strefy miasto Toruń ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja” Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 uchwała Nr 48/1872/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały określającej „Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja bydgoska ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja” Szczegóły
Akty prawne 15.12.2016 uchwała Nr 47/1871/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Założeń do kontroli działalności i funkcjonowania lokalnych grup działania w perspektywie finansowej 2014-2020 wraz z Planem kontroli lokalnych grup działania na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 15.12.2016 uchwała Nr 47/1870/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 15.12.2016 uchwała Nr 47/1869/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa schemat: drogi wojewódzkie w miastach prezydenckich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 15.12.2016 uchwała Nr 47/1868/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa schemat: drogi wojewódzkie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 15.12.2016 uchwała Nr 47/1867/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) Szczegóły
Akty prawne 15.12.2016 uchwała Nr 47/1866/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, Schemat: Wsparcie B+R w przedsiębiorstwach akademickich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-038/16) Szczegóły
Akty prawne 14.12.2016 uchwała Nr 47/1865/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Rocznego Planu Działań „Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na 2016 rok” dla Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły