Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.01.2020 uchwała Nr 1/2/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej na dz. nr 20/2 w Wojnowie, gmina Sicienko Szczegóły
Akty prawne 16.01.2020 uchwała Nr 1/1/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenia w Smolnikach Szczegóły
Akty prawne 15.01.2020 uchwała Nr 50/2379/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu weryfikacji w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-293/19 Szczegóły
Akty prawne 15.01.2020 uchwała Nr 50/2378/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu weryfikacji w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-280/19 Szczegóły
Akty prawne 15.01.2020 uchwała Nr 50/2356/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, schemat: imprezy kulturalne – edycja 2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 15.01.2020 uchwała Nr 50/2377/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2019 rok zadania realizowanego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 15.01.2020 uchwała Nr 50/2376/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 Szczegóły
Akty prawne 15.01.2020 uchwała Nr 50/2375/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-160/18 Szczegóły
Akty prawne 14.01.2020 uchwała Nr 50/2374/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-265/19 Szczegóły
Akty prawne 14.01.2020 uchwała Nr 50/2373/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-279/18 Szczegóły
Akty prawne 14.01.2020 uchwała Nr 50/2372/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej nr G50495C – ul. Żonkilowa wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w Osielsku Szczegóły
Akty prawne 14.01.2020 uchwała Nr 50/2371/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy z ocenionym projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.06.01-IZ.00-04-277/19 Szczegóły
Akty prawne 14.01.2020 uchwała Nr 50/2370/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 14.01.2020 uchwała Nr 50/2369/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań zleconych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2020-2024 w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej pn. „Prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2020-2024” Szczegóły
Akty prawne 14.01.2020 uchwała Nr 50/2368/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatrudnienia dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 14.01.2020 uchwała Nr 50/2367/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 14.01.2020 uchwała Nr 50/2366/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2020 „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020” Szczegóły
Akty prawne 14.01.2020 uchwała Nr 50/2365/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 14.01.2020 uchwała Nr 50/2364/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia konkursu Musejon – Kujawsko-Pomorskie Muzealne Wydarzenie Roku i przyjęcia jego regulaminu Szczegóły
Akty prawne 14.01.2020 uchwała Nr 50/2363/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu, w którym winna być dokonana komisyjna kontrola zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym Szczegóły