Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.06.2019 uchwała Nr 24/1034/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 26.06.2019 uchwała Nr 24/1033/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 26.06.2019 uchwała Nr 24/1032/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 26.06.2019 uchwała Nr 24/1031/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 26.06.2019 uchwała Nr 24/1030/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 26.06.2019 uchwała Nr 24/1029/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 26.06.2019 uchwała Nr 24/1028/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 26.06.2019 uchwała Nr 24/1027/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 26.06.2019 uchwała Nr 24/1026/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 26.06.2019 uchwała Nr 24/1025/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 26.06.2019 uchwała Nr 24/1024/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 26.06.2019 uchwała Nr 23/1023/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, schemat: System parkingów „parkuj i jedź”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 26.06.2019 uchwała Nr 23/1022/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 26.06.2019 uchwała Nr 23/1021/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu weryfikacji w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-243/18 Szczegóły
Akty prawne 26.06.2019 uchwała Nr 23/1020/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) Szczegóły
Akty prawne 26.06.2019 uchwała Nr 23/1019/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy z pozytywnie zweryfikowanym wnioskiem o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach naboru ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dorzecze Zgłowiączki” Nr naboru LGD 4/2018 (nabór IZ RPO WK-P Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-246/18) Szczegóły
Akty prawne 26.06.2019 uchwała Nr 23/1018/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 26.06.2019 uchwała Nr 23/1017/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 26.06.2019 uchwała Nr 23/1016/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-191/18 Szczegóły
Akty prawne 26.06.2019 uchwała Nr 23/1015/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-149/18 Szczegóły