Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.10.2019 uchwała Nr 40/1851/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 29.10.2019 uchwała Nr 40/1849/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację Wieloletniego Planu Działań Pomocy Technicznej „Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 29.10.2019 uchwała Nr 40/1848/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Rozwój strefy B+R w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-192/18) Szczegóły
Akty prawne 29.10.2019 uchwała Nr 40/1847/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18 Szczegóły
Akty prawne 29.10.2019 uchwała Nr 40/1846/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-183/18 Szczegóły
Akty prawne 29.10.2019 uchwała Nr 40/1845/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy pozytywnie zweryfikowanych wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach naboru ogłoszonego przez LGD „Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ” Nr naboru LGD 1/2019 (nabór IZ RPO WK-P Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-260/19) Szczegóły
Akty prawne 29.10.2019 uchwała Nr 40/1844/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.02.00-IZ.00-04-219/18 Szczegóły
Akty prawne 29.10.2019 uchwała Nr 40/1843/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej, Działania 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 29.10.2019 uchwała Nr 40/1842/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 29.10.2019 uchwała Nr 40/1841/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 28.10.2019 uchwała Nr 40/1840/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 28.10.2019 uchwała Nr 40/1839/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-324/19) Szczegóły
Akty prawne 28.10.2019 uchwała Nr 40/1838/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie przyjęcia członków do regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze w Województwie Kujawsko-Pomorskim, działającej w ramach Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Szczegóły
Akty prawne 28.10.2019 uchwała Nr 40/1837/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 28.10.2019 uchwała Nr 40/1836/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 28.10.2019 uchwała Nr 40/1835/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 28.10.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY DO SPRAW KOORDYNACJI I WDRAŻANIA EFS W DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – 70/2019 Szczegóły
Akty prawne 28.10.2019 ZARZĄDZENIE NR 76/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 28.10.2019 ZARZĄDZENIE NR 75/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 października 2019 r. zamieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia do stosowania Księgi Jakości, Kart Procesów oraz Procedur w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10 i kontroli zarządczej Szczegóły
Akty prawne 28.10.2019 uchwała Nr 40/1834/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły