Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.12.2016 uchwała Nr 48/1894/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Budowa wiaty na łodzie w Parku Etnograficznym w Kaszczorku” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 19.12.2016 uchwała Nr 48/1893/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakup laptopa – zakup wyposażenia” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 19.12.2016 uchwała Nr 48/1892/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 19.12.2016 uchwała Nr 48/1891/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2017-2019 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 uchwała Nr 48/1890/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Ratujmy Święta” Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 uchwała Nr 48/1889/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P zaktualizowanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 uchwała Nr 48/1888/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli zawarcia „Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 uchwała Nr 48/1887/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 uchwała Nr 48/1886/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyposażenia wojewódzkiej jednostki budżetowej, tj. Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w licencję komercyjną ArcGIS for Desktop Basic sieciowa 10.3 wraz z serwisem komercyjnym ArcGIS for Desktop Basic sieciowa 10.3 zakupione w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 uchwała Nr 48/1885/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego mienia Filii w Żninie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 uchwała Nr 48/1884/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego mienia Filii w Świeciu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 uchwała Nr 48/1883/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego mienia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 uchwała Nr 44/1738/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Projekty grantowe, Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu (konkurs Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-006/15) – perspektywa finansowa 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 uchwała Nr 48/1882/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia na likwidację zużytego mienia Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 uchwała Nr 48/1881/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia do stosowania Książki Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 uchwała Nr 48/1880/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki pieniężnej spółce pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku oraz udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 uchwała Nr 48/1879/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 uchwała Nr 48/1878/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej – ul. Topolowa w miejscowości Szarłata, gmina Osie Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 uchwała Nr 48/1877/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej do Kadzionki nr 050108C Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 uchwała Nr 48/1876/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pakość na lata 2016-2024 Szczegóły