Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1621/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu zużytego mienia Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1620/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1619/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie akceptacji założeń przedsięwzięcia Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1618/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie akceptacji założeń przedsięwzięcia Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1617/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Montaż napędu do automatycznego otwierania bramy wjazdowej” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1616/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016 Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1615/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1614/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla spójnego ciągu komunikacyjnego: Brodnica (ul. Tatrzańska, ul. Rataja) – Gmina Brodnica (Kruszynki) – Gmina Bobrowo (Kruszyny Szlacheckie, Anielewo) – Gmina Zbiczno (Foluszek, Zbiczno) Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1613/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Kresowej w Toruniu / ul. Toruńskiej w Grębocinie na odcinku od drogi krajowej nr 15 do ul. Iławskiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1612/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1611/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2016 r. w sprawie przekazania projektu „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” Ministrowi Środowiska Szczegóły
Akty prawne 21.10.2016 uchwała Nr 40/1610/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2016 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Budowanie marki szlaku turystycznego” Szczegóły
Akty prawne 21.10.2016 uchwała Nr 40/1609/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2016 r. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015 Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 21.10.2016 uchwała Nr 40/1608/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2016 r. w sprawie przeznaczenia środków budżetu państwa na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Akty prawne 21.10.2016 uchwała Nr 40/1607/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, schemat: Wsparcie na rzecz rozwoju usług społecznych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez realizację projektów zwiększających dostępność do tych usług w szczególności świadczonych w środowisku lokalnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 21.10.2016 uchwała Nr 40/1606/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, schemat: Mikroinstalacje, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 21.10.2016 uchwała Nr 40/1605/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, schemat: stworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 21.10.2016 uchwała Nr 40/1604/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego naboru partnerów z sektora finansów publicznych jak i spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu „Caps Lock – certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe” Szczegóły
Akty prawne 21.10.2016 uchwała Nr 40/1603/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zabezpieczenie przeciwwodne piwnic i fundamentów oraz remont elewacji barokowych kamienic – siedziby Muzeum Historii Włocławka” realizowanego przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 21.10.2016 uchwała Nr 40/1602/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Budowa wiaty na łodzie w Parku Etnograficznym w Kaszczorku” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły