Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.12.2016 uchwała Nr 49/1942/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 28.12.2016 uchwała Nr 49/1941/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 28.12.2016 uchwała Nr 49/1940/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na części, dla części IV Szczegóły
Akty prawne 28.12.2016 uchwała Nr 49/1939/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 28.12.2016 uchwała Nr 49/1938/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 28.12.2016 uchwała Nr 49/1937/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na części Szczegóły
Akty prawne 28.12.2016 uchwała Nr 49/1936/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Działań Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 28.12.2016 uchwała Nr 49/1935/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie podziału środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla samorządów powiatów województwa kujawsko-pomorskiego na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 28.12.2016 uchwała Nr 49/1934/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorządy powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 28.12.2016 uchwała Nr 49/1933/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zasad wykorzystania środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 27.12.2016 uchwała Nr 49/1932/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy na przekazanie księgozbioru oraz mienia ruchomego likwidowanej Filii w Inowrocławiu na rzecz Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu Szczegóły
Akty prawne 27.12.2016 uchwała Nr 49/1931/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego mienia Filii w Tucholi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 27.12.2016 uchwała Nr 49/1930/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego mienia Filii w Szubinie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 27.12.2016 uchwała Nr 49/1929/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego mienia Filii w Nakle nad Notecią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 27.12.2016 uchwała Nr 49/1928/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego mienia Filii w Koronowie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 27.12.2016 uchwała Nr 49/1927/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu Rocznego Planu Działań „Informacja i promocja RPO WK-P na 2017 rok” dla Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 27.12.2016 uchwała Nr 49/1926/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu Rocznego Planu Działań „Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na 2017 rok” dla Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 27.12.2016 uchwała Nr 49/1925/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-029/16) Szczegóły
Akty prawne 27.12.2016 uchwała Nr 49/1924/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2017 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 27.12.2016 uchwała Nr 49/1923/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Droga do Nowoczesności – przygotowanie dokumentacji projektowej” realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły