Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.04.2017 uchwała Nr 12/502/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-048/16 Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 uchwała Nr 12/499/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 uchwała Nr 12/498/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Inwestycyjnej z Biznesplanem dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Obszar 1 Szczegóły
Akty prawne 07.04.2017 uchwała Nr 12/496/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) Szczegóły
Akty prawne 07.04.2017 uchwała Nr 12/495/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym na 2017 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 07.04.2017 uchwała Nr 12/494/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 07.04.2017 uchwała Nr 12/493/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 07.04.2017 uchwała Nr 12/492/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Remont sprężarki” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 07.04.2017 uchwała Nr 12/491/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 dla Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 uchwała Nr 12/490/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „XI Bydgoski Rowerowy Rajd Niepodległości” Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 uchwała Nr 12/489/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-047/16 Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 uchwała Nr 12/488/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Planu Działań na 2017 rok w ramach wojewódzkiego programu pn. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku” Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 uchwała Nr 12/487/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Program wzmacniania rodziny” Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 uchwała Nr 12/486/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 uchwała Nr 12/485/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 uchwała Nr 12/484/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 uchwała Nr 12/483/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 138o Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 uchwała Nr 12/482/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powołania składu osobowego Rady Muzeum przy Muzeum Archeologicznym w Biskupinie Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 uchwała Nr 12/481/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na projekt graficzny druków okazjonalnych Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 uchwała Nr 12/480/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy, dla operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły