Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.10.2016 uchwała Nr 37/1513/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 79/I/1.1/2012, schemat 1. Samorząd Województwa Szczegóły
Akty prawne 10.10.2016 uchwała Nr 37/1512/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 79/I/1.1/2012, schemat 1. Samorząd Województwa Szczegóły
Akty prawne 10.10.2016 uchwała Nr 37/1511/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 79/I/1.1/2012, schemat 1. Samorząd Województwa Szczegóły
Akty prawne 10.10.2016 uchwała Nr 37/1510/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 129/I/1.1/2014, schemat – drogi wojewódzkie Szczegóły
Akty prawne 10.10.2016 uchwała Nr 37/1509/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wymagających notyfikacji do Komisji Europejskiej Szczegóły
Akty prawne 10.10.2016 uchwała Nr 37/1508/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. Szczegóły
Akty prawne 10.10.2016 uchwała Nr 37/1507/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 10.10.2016 uchwała Nr 37/1506/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.01.05.02-IZ.00-04-004/15 Szczegóły
Akty prawne 10.10.2016 uchwała Nr 37/1505/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 10.10.2016 uchwała Nr 37/1504/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach następujących dziedzin: Ochrona przeciwpowodziowa, Gospodarka odpadami oraz w ramach aspektu z zakresu pomocy publicznej i aspektu dot. ochrony środowiska Szczegóły
Akty prawne 10.10.2016 uchwała Nr 37/1503/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pn. „Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000”, gm. Kruszwica, Dąbrowa Biskupia, Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorski przygotowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałania 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 10.10.2016 uchwała Nr 37/1502/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pn. „Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700-2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody” gm. Dobrzyń n/Wisłą, powiat Lipno, przygotowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałania 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 10.10.2016 uchwała Nr 37/1501/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pn. Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537, gmina Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie, przygotowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałania 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 10.10.2016 uchwała Nr 37/1500/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Wiem jak, reaguję” Szczegóły
Akty prawne 10.10.2016 uchwała Nr 37/1499/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „Działam” Szczegóły
Akty prawne 10.10.2016 uchwała Nr 37/1498/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Eliminacja zagrożeń związanych z wykluczeniem społecznym, wykorzystując zasoby publiczne, poprzez promocję aktywnego stylu życia w programie nauki i doskonalenia pływania dla dzieci w wieku 5-16 lat” Szczegóły
Akty prawne 07.10.2016 uchwała Nr 37/1497/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Szkolenie sportowe młodzieży” Szczegóły
Akty prawne 07.10.2016 uchwała Nr 37/1496/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Kociewskie Forum Turystyki” Szczegóły
Akty prawne 07.10.2016 uchwała Nr 37/1495/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 07.10.2016 uchwała Nr 37/1494/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły