Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.04.2017 uchwała Nr 12/475/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia udziału poszczególnych stron w składzie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz procedury określającej tryb wyłonienia i kryterium wyboru jego członków Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 uchwała Nr 12/474/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie gospodarowania mieniem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 uchwała Nr 12/473/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie darowizny mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 uchwała Nr 12/472/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 uchwała Nr 12/471/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne” Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 uchwała Nr 12/470/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na procedowanie wyboru najkorzystniejszej oferty Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 uchwała Nr 12/469/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 uchwała Nr 12/468/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 uchwała Nr 12/467/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uzgodnienia propozycji pozbawienia dróg publicznych kategorii dróg powiatowych Szczegóły
Artykuł 04.04.2017 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – działka ewidencyjna nr 71/5 o pow. 0,0353 ha, obręb Włocławek Szczegóły
Akty prawne 31.03.2017 uchwała Nr 11/466/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016” oraz częściowego sprawozdania z realizacji „Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020” Szczegóły
Akty prawne 31.03.2017 uchwała Nr 11/465/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 31.03.2017 uchwała Nr 11/462/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa Szczegóły
Akty prawne 31.03.2017 uchwała Nr 11/461/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa Szczegóły
Akty prawne 31.03.2017 uchwała Nr 11/460/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Rewitalizacja siedziby ZHR Okręgu Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy przy ulicy Terasy 2” Szczegóły
Akty prawne 31.03.2017 uchwała Nr 11/459/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2017”, przygotowanego przez Departament Promocji w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 konkursu Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-088/17 dla Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Imprezy kulturalne – edycja 2017 Szczegóły
Akty prawne 31.03.2017 uchwała Nr 11/458/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia naboru Partnerów do realizacji projektu w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 naboru wniosków o dofinansowanie projektu w ramach konkurs Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-088/17 dla Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Imprezy kulturalne – edycja 2017 Szczegóły
Akty prawne 31.03.2017 uchwała Nr 11/457/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert złożonych na nabór Partnerów do realizacji projektu w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 naboru wniosków o dofinansowanie projektu w ramach konkursu Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-088/17 dla Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Imprezy kulturalne – edycja 2017 Szczegóły
Akty prawne 31.03.2017 uchwała Nr 11/456/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wyłonienie Partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji Projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” w ramach Osi priorytetowej 2. Cyfrowy region, Działania 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, Schemat: digitalizacja zasobów regionalnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 31.03.2017 uchwała Nr 11/455/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Imprezy kulturalne – edycja 2017, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-088/17) Szczegóły