Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.07.2019 uchwała Nr 25/1115/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Mistrzostw Okręgu Seniorów w Brydżu Sportowym” Szczegóły
Akty prawne 05.07.2019 uchwała Nr 25/1114/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 05.07.2019 uchwała Nr 25/1113/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa Szczegóły
Akty prawne 05.07.2019 uchwała Nr 25/1112/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami Szczegóły
Akty prawne 05.07.2019 uchwała Nr 25/1111/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie odmowy realizacji zadania publicznego pn. Remont świetlicy wiejskiej w Kamienicy Szczegóły
Akty prawne 05.07.2019 uchwała Nr 25/1110/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na rok 2019 Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 05.07.2019 uchwała Nr 25/1109/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „59. Centralny Międzynarodowy Spływ Kajakowy „Pojezierzem Brodnickim, Drwęcą, Wisłą”” Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 05.07.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO DO SPRAW ROZLICZANIA PROJEKTÓW W WYDZIALE AUTORYZACJI PŁATNOŚCI I KONTROLI W DEPARTAMENCIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH – 42/2019 Szczegóły
Akty prawne 04.07.2019 uchwała Nr 25/1108/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 11/2019 pn. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2019 roku zlecanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa Szczegóły
Akty prawne 04.07.2019 uchwała Nr 25/1107/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 04.07.2019 uchwała Nr 25/1106/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 04.07.2019 uchwała Nr 25/1105/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 04.07.2019 uchwała Nr 25/1104/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 04.07.2019 uchwała Nr 25/1103/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu kolejnej umowy najmu aktywów trwałych z tym samym podmiotem Szczegóły
Akty prawne 04.07.2019 uchwała Nr 25/1102/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie propozycji rozdysponowania środków z Rezerwy Wykonania dla Osi priorytetowej 7. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) oraz propozycji zwiększenia poziomu dofinansowania dla wybranych projektów Szczegóły
Akty prawne 04.07.2019 uchwała Nr 25/1101/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-215/18 Szczegóły
Akty prawne 04.07.2019 uchwała Nr 25/1099/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Działań na rok 2019 dla środków zwróconych z instrumentów inżynierii finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Akty prawne 04.07.2019 uchwała Nr 25/1098/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Inwestycyjnej dla środków finansowych zwróconych z instrumentów inżynierii finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Akty prawne 04.07.2019 uchwała Nr 25/1097/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 04.07.2019 uchwała Nr 25/1096/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zamiaru powierzenia stanowiska dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu Szczegóły