Typ Data Tytuł
Akty prawne 15.12.2016 uchwała Nr 47/1868/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa schemat: drogi wojewódzkie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 15.12.2016 uchwała Nr 47/1867/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) Szczegóły
Akty prawne 15.12.2016 uchwała Nr 47/1866/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, Schemat: Wsparcie B+R w przedsiębiorstwach akademickich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-038/16) Szczegóły
Akty prawne 14.12.2016 uchwała Nr 47/1865/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Rocznego Planu Działań „Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na 2016 rok” dla Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 14.12.2016 uchwała Nr 47/1864/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia limitów środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy Szczegóły
Akty prawne 14.12.2016 uchwała Nr 47/1863/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Rocznego Planu Działań „Informacja i promocja RPO WK-P na 2016 rok” dla Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 14.12.2016 uchwała Nr 47/1862/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie indywidualnej zmiany czasu trwania poszczególnych etapów oceny w ramach konkursu Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16 Szczegóły
Akty prawne 14.12.2016 uchwała Nr 47/1861/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym na 2017 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 14.12.2016 uchwała Nr 47/1860/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz dyrektorów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego Szczegóły
Akty prawne 13.12.2016 uchwała Nr 47/1859/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dyrektorów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego Szczegóły
Akty prawne 13.12.2016 uchwała Nr 47/1858/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” Szczegóły
Akty prawne 13.12.2016 uchwała Nr 47/1857/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę Szczegóły
Akty prawne 13.12.2016 uchwała Nr 47/1856/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 13.12.2016 uchwała Nr 47/1855/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.08.04.02-IZ.00-04-008/15 Szczegóły
Akty prawne 13.12.2016 uchwała Nr 47/1854/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla projektów znajdujących się w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – „Wykazie projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą”, w ramach osi finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Szczegóły
Akty prawne 13.12.2016 uchwała Nr 47/1853/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie akceptacji założeń projektu przygotowanego przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w ramach Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Inwestycje w zakresie kultury w ramach polityki terytorialnej, konkurs Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-043/16 Szczegóły
Akty prawne 13.12.2016 uchwała Nr 47/1852/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania Książek Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 13.12.2016 uchwała Nr 47/1851/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części dachu budynku przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu będącego w trwałym zarządzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 13.12.2016 uchwała Nr 47/1850/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie użyczenia nieruchomości położonych w obrębie Czarny Bryńsk, gmina Górzno, powiat brodnicki Szczegóły
Akty prawne 13.12.2016 uchwała Nr 47/1849/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie oddania nieruchomości w najem oraz wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem Szczegóły