Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.12.2016 uchwała Nr 46/1787/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 uchwała Nr 46/1786/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 uchwała Nr 46/1785/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 uchwała Nr 46/1784/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od poddania badaniu przez biegłego planu podziału spółki i sporządzenia przez biegłego opinii w tym zakresie Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 uchwała Nr 46/1783/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 uchwała Nr 46/1782/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 uchwała Nr 46/1781/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 uchwała Nr 46/1780/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na likwidację wyeksploatowanych składników majątkowych Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 uchwała Nr 46/1779/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Górzno na lata 2016-2023 Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 uchwała Nr 46/1778/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 140250C Procyń – Różanna, gmina Mogilno Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 uchwała Nr 46/1777/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej stanowiącej ul. Polną w Mogilnie Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 uchwała Nr 46/1776/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr G50313C Osówiec – Dąbrówka Nowa, gmina Sicienko Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 uchwała Nr 46/1775/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1214C Osie – Miedzno Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 uchwała Nr 46/1774/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania na DK 15 w miejscowości Chabsko – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 uchwała Nr 46/1773/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1285C Dworzysko – Topolno, polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 uchwała Nr 45/1772/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zwiększenia alokacji środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu ogłoszonego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schematu: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-057/16) Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 uchwała Nr 45/1771/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Prymus Pomorza i Kujaw” w ramach Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, Działania 10.3 Pomoc stypendialna, Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 uchwała Nr 45/1770/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim” w ramach Poddziałania 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej, Działania 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.12.2016 uchwała Nr 45/1769/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Trampolina” w ramach Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 Szczegóły
Akty prawne 02.12.2016 uchwała Nr 45/1768/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych, Działania 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły