Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.04.2016 uchwała Nr 15/450/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 19.04.2016 uchwała Nr 15/449/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 19.04.2016 uchwała Nr 15/448/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 19.04.2016 uchwała Nr 15/447/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 19.04.2016 uchwała Nr 15/446/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 19.04.2016 uchwała Nr 15/445/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 19.04.2016 uchwała Nr 14/444/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodów osobowych wycofanych z użytkowania Szczegóły
Akty prawne 19.04.2016 uchwała Nr 14/443/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodów Szczegóły
Akty prawne 19.04.2016 uchwała Nr 14/442/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 18.04.2016 uchwała Nr 14/441/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 18.04.2016 uchwała Nr 14/440/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 15/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” Szczegóły
Akty prawne 18.04.2016 uchwała Nr 14/439/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Kapituły Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą „Rodzynki z pozarządówki” Szczegóły
Akty prawne 18.04.2016 uchwała Nr 14/438/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 18.04.2016 uchwała Nr 14/437/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 18.04.2016 uchwała Nr 14/436/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2016 rok i skierowania go do zaopiniowania Szczegóły
Akty prawne 15.04.2016 uchwała Nr 14/435/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Akty prawne 15.04.2016 uchwała Nr 14/434/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 15.04.2016 uchwała Nr 14/433/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Inwestycje z zakresu modernizacji i wyposażenia placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe – polityka terytorialna Szczegóły
Akty prawne 15.04.2016 uchwała Nr 14/432/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.3 Infrastruktura kolejowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 15.04.2016 uchwała Nr 14/431/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, schemat: dotacje dla innowacyjnych MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły