Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.05.2016 uchwała Nr 17/533/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach ósmych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Świeciu Szczegóły
Akty prawne 06.05.2016 uchwała Nr 17/532/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach piątych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Świeciu Szczegóły
Akty prawne 06.05.2016 uchwała Nr 17/530/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału limitu środków na poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” i 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” wskazanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przeznaczonych na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) w województwie kujawsko-pomorskim Szczegóły
Akty prawne 02.05.2016 uchwała Nr 16/529/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” Szczegóły
Akty prawne 02.05.2016 uchwała Nr 16/528/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Akty prawne 02.05.2016 uchwała Nr 16/527/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.05.2016 uchwała Nr 16/526/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Gospodarka odpadami Schemat: Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – projekt grantowy, Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku (konkurs Nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-007/15) – perspektywa finansowa 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.05.2016 uchwała Nr 16/525/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 02.05.2016 uchwała Nr 16/524/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Macieja Puto na stanowisko dyrektora Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 02.05.2016 uchwała Nr 16/523/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) Szczegóły
Akty prawne 02.05.2016 uchwała Nr 16/522/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 02.05.2016 uchwała Nr 16/521/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych przez samorząd województwa za I kwartał 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 02.05.2016 uchwała Nr 16/520/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 02.05.2016 uchwała Nr 16/519/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2016 Szczegóły
Akty prawne 02.05.2016 uchwała Nr 16/518/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie w 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 02.05.2016 uchwała Nr 16/517/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie w 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 02.05.2016 uchwała Nr 16/516/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi w 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 02.05.2016 uchwała Nr 16/515/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie w 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 02.05.2016 uchwała Nr 16/514/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu w 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 uchwała Nr 16/513/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy w 2016 roku Szczegóły