Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.10.2019 uchwała Nr 37/1693/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy na zbycie aktywów trwałych Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 uchwała Nr 37/1692/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku na użyczenie aktywów trwałych Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 uchwała Nr 37/1691/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 uchwała Nr 37/1690/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 uchwała Nr 37/1689/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 uchwała Nr 37/1688/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-177/18 Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 uchwała Nr 37/1687/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, Schemat: Rozwój sfery B+R w przedsiębiorstwach odpryskowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-302/19) Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 uchwała Nr 37/1686/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działania 5.3 Infrastruktura kolejowa, Schemat: Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i technicznej dla projektów kolejowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.05.03.00-IZ.00-04-322/19) Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 uchwała Nr 37/1685/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy z pozytywnie zweryfikowanymi wnioskami o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach naboru ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Brodnickie” Nr naboru LGD 2/2019 (nabór IZ RPO WK-P Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-271/19) Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 uchwała Nr 37/1684/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT, Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), konkurs dedykowany JST Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.04.03-IZ.00-04-317/19) Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 uchwała Nr 37/1683/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Filharmonii Pomorskiej im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 uchwała Nr 37/1682/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 uchwała Nr 37/1681/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 uchwała Nr 37/1680/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Muzeum Archeologicznego w Biskupinie Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 uchwała Nr 37/1679/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 uchwała Nr 37/1678/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 uchwała Nr 37/1677/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 uchwała Nr 37/1676/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 uchwała Nr 37/1675/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektor Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 uchwała Nr 37/1674/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu Szczegóły