Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.06.2019 uchwała Nr 21/872/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Warte Miłości” Szczegóły
Akty prawne 10.06.2019 uchwała Nr 21/871/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 13/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 pod nazwą „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych” Szczegóły
Akty prawne 10.06.2019 uchwała Nr 21/870/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia terminu przerwy w pracy oddziału przedszkolnego funkcjonującego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 10.06.2019 uchwała Nr 21/867/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 10.06.2019 uchwała Nr 21/866/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 10.06.2019 uchwała Nr 21/865/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 10.06.2019 uchwała Nr 21/864/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 10.06.2019 uchwała Nr 21/863/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie – odcinek Boniewo – Lubomin Szczegóły
Akty prawne 10.06.2019 uchwała Nr 21/862/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa odcinka drogi gminnej w m. Nowe Miechowice od km 0+000 do km 0+482, gmina Brześć Kujawski Szczegóły
Akty prawne 10.06.2019 uchwała Nr 21/861/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 10.06.2019 uchwała Nr 21/860/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 06.06.2019 uchwała Nr 21/857/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie nadania numerów drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 06.06.2019 uchwała Nr 20/856/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu weryfikacji w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-245/18 Szczegóły
Akty prawne 06.06.2019 uchwała Nr 20/855/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa Szczegóły
Akty prawne 06.06.2019 uchwała Nr 20/854/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu rzeczowo-finansowego zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 06.06.2019 uchwała Nr 20/853/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-216/18 Szczegóły
Akty prawne 06.06.2019 uchwała Nr 20/852/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-109/17) Szczegóły
Akty prawne 06.06.2019 uchwała Nr 20/851/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 06.06.2019 uchwała Nr 20/850/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 06.06.2019 uchwała Nr 20/849/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Włocławskiego Szczegóły