Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.07.2016 uchwała Nr 23/841/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, schemat: wsparcie B+R w przedsiębiorstwach akademickich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 13.07.2016 uchwała Nr 23/840/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, schemat: rozwój e-usług publicznych w zakresie zdrowia Szczegóły
Akty prawne 13.07.2016 uchwała Nr 23/839/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 13.07.2016 uchwała Nr 23/838/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli zawarcia aneksu do „Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” Szczegóły
Akty prawne 13.07.2016 uchwała Nr 23/837/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 13.07.2016 uchwała Nr 23/836/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 13.07.2016 uchwała Nr 23/835/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie odrzucenia oferty wykonawcy i wyboru najkorzystniejszej oferty Szczegóły
Akty prawne 13.07.2016 uchwała Nr 23/834/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 13.07.2016 uchwała Nr 23/833/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 13.07.2016 uchwała Nr 23/832/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 13.07.2016 uchwała Nr 23/831/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu Szczegóły
Akty prawne 13.07.2016 uchwała Nr 23/830/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” Szczegóły
Akty prawne 13.07.2016 uchwała Nr 23/829/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 13.07.2016 uchwała Nr 23/828/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zamiaru przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 13.07.2016 uchwała Nr 23/827/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego mienia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 13.07.2016 uchwała Nr 23/826/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia nowych kierunków kształcenia w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu Szczegóły
Akty prawne 13.07.2016 uchwała Nr 23/825/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wielkości naboru uczniów i słuchaczy w roku szkolnym 2016/2017 do Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 13.07.2016 uchwała Nr 23/824/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Infrastruktura kultury – Modernizacja systemu wystawienniczego Galerii Sztuki Wozownia” realizowanego przez Galerię Sztuki „Wozownia” Szczegóły
Akty prawne 13.07.2016 uchwała Nr 23/823/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Remont budynku Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu” realizowanego przez Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 12.07.2016 uchwała Nr 23/822/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku Szczegóły